Ne­to do­bit Da­le­ko­vo­da proš­le go­di­ne 27,2 mi­li­ju­na ku­na

Iz­aš­li iz mi­nu­sa Kom­pa­ni­ja se go­di­nu ra­ni­je su­oči­la s gu­bi­ta­kom od 65,8 mi­li­ju­na ku­na, pri­ho­di za te­ći­nu ve­ći

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Ne­to do­bit Da­le­ko­vod gru­pe u 2015. iz­no­si­la je 27,2 mi­li­ju­na ku­na, sto­ji u go­diš­njem iz­vješ­ću kom­pa­ni­je. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim ne­re­vi­di­ra­nim po­da­ci­ma, ope­ra­tiv­na do­bit pri­je amor­ti­za­ci­je (EBITDA) iz­no­si 116,9 mi­li­ju­na ku­na, dok je u is­tom raz­dob­lju go­di­nu ra­ni­je Da­le­ko­vod imao gu­bi­tak od 65,8 mi­li­ju­na ku­na. Rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti u kom­pa­ni­ji objaš­nja­va­ju re­zul­ta­ti­ma opre­ra­tiv­nog res­truk­tu­ri­ra­nja, ra­ci­ona­li­za­ci­je pos­lo­va­nja te no­vim pos­lo­vi­ma ko­ji su do­ni­je­li rast pri­ho­da na 1,29 mi­li­jar­di ku­na, ili za tre­ći­nu vi­še ne­go u 2014.

Sam Da­le­ko­vod os­tva­rio je ope­ra­tiv­nu do­bit pri­je amor­ti­za­ci­je od 96,9 mi­li­ju­na ku­na is­pli­va­vav­ši ti­me iz ra­ni­jeg gu­bit­ka od 1,4 mi­li­ju­na ku­na. Pre­okre­ta­nje re­zul­ta­ta Da­le­ko­vo­da di­je­lom je ve­za­no za po­zi­ti­van is­hod ar­bi­traž­ne na­god­be za pro­jekt u Al­ba­ni­ji. Rast pri­ho­da pre­ma­šio je 40 pos­to i po­s­lje­di­ca je no­vo­ugo­vo­re­nih pos­lo­va na tr­ži­šti­ma Nor­ve­ške, Ukra­ji­ne i Ko­so­va, kao i po­zi­tiv­nih fi­nan­cij­skih efe­ka­ta na za­dr­ža­noj do­bi­ti iz pret­hod­nih raz­dob­lja od 28,1 mi­li­jun ku­na ra­di pro­mje­na pro­cje­ne pro­sječ­nih mar­ži na pro­jek­ti­ma. Osim spo­me­nu­tih ze­ma­lja, iz Da­le­ko­vo­da po­ru­ču­ju da su u pro­tek­lom raz­dob­lju ulo­ži­li do­dat­ne na­po­re u do­bi­va­nju pro­je­ka­ta u ino­zem­s­tvu, u Fin­skoj, Polj­skoj, Slo­ve­ni­ji, Cr­noj Go­ri, Ma­ke­do­ni­ji te Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. U ti­je­ku je i niz ten­de­ra na ko­ji­ma se kom­pa­ni­ja na­tje­če u zem­lji i ino­zem­s­tvu, a od tog an­ga­žma­na gru­pa oče­ku­je po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te i do­bi­va­nje no­vih zna­čaj­nih pos­lo­va za pla­ni­ran odr­živ rast pri­ho­da.

P. GLEBOV/PIXSELL

No­vi pos­lo­vi za bo­lju 'krv­nu sli­ku'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.