‘Hr­vat­sko je svi­njo­goj­stvo u ras­pa­du’

Alar­mant­no Broj kr­ma­ča u 10-15 go­di­na s 250.000 pao na 80.000

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Đa­ko­vo Do­ma­će svi­njo­goj­stvo je na ko­lje­ni­ma, upo­zo­re­no je na skup­šti­ni Sre­diš­njeg sa­ve­za udru­ga uz­ga­ji­va­ča svi­nja Hr­vat­ske, ko­ja je u Đa­ko­vu oku­pi­la pred­stav­ni­ke svi­njo­goj­skih udru­ga. Hr­vat­ska svi­njo­goj­ska pro­izvod­nja po­kri­va tek 30 pos­to do­ma­ćih po­tre­ba, a broj kr­ma­ča u po­s­ljed­njih 1015 go­di­na je s 250.000 pao na 80.000. Za­klju­ču­ju­ći ka­ko je hr­vat­sko svi­njo­goj­stvo “u ras­pa­du”, pred­sjed­nik Sa­ve­za Stje­pan Ku­šec oci­je­nio je da do­ma­ći svi­njo­goj­ci ni­su osje­ti­li po­volj­ne učin­ke ula­ska Hr­vat­ske u EU te da bi tre­ba­lo ra­di­ti na sma­nje­nju ulaz­nih pro­izvod­nih tro­ško­va. “Ta­da će naš pro­izvod bi­ti kon­ku­ren­tan na EU tr­ži­štu, od­nos­no ne­će bi­ti ni­šta skup­lji od onog iz Ni­zo­zem­ske ili Špa­njol­ske, a on­da mo­žda i do­ma­ći tr­gov­ci poč­nu ku­po­va­ti na­še me­so”, re­kao Ku­šec. Is­tak­nuo je i po­tre­bu stro­žih i češ­ćih kon­tro­la uvo­za me­sa.

G. JAKUŠ/PIXSELL

Pred­sjed­nik Upra­ve Vi­aduk­ta Jo­ško Mi­ku­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.