Ru­si­ja i Ukra­ji­na uni­šti­le Če­škov Stu­dio Mo­der­na

Is­tok ra­zo­ča­rao Pad pro­da­je na ve­li­kim tr­ži­šti­ma ugro­zio poz­na­tu slo­ven­sku tvrt­ku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Stu­dio Mo­der­na, tvrt­ka za TV pro­da­ju, okre­će se za­pad­nim tr­ži­šti­ma i po­ku­ša­va po­ve­ća­ti onli­ne pro­da­ju

Ove go­di­ne bi se Stu­dio Mo­der­na, slo­ven­ska kom­pa­ni­ja za te­le­vi­zij­sku i onli­ne pro­da­ju, ko­ja je naj­poz­na­ti­ja po pro­gra­mu le­ža­je­va za spa­va­nje Dor­meo i na­pra­vi za sta­bi­li­za­ci­ju kra­ljež­ni­ce Koz­mo­disk, mo­gla “poz­dra­vi­ti” s dva fon­da ko­ji su 2011. go­di­ne ulo­ži­li u kom­pa­ni­ju. Dok su ne­ki ban­ka­ri uvje­re­ni ka­ko će fon­do­vi na­pus­ti­ti kom­pa­ni­ju San­di­ja Če­ška do ovog lje­ta, zbog pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­oča­va­ju nje­go­ve tvrt­ke na ru­skom i ukra­jin- skom tr­ži­štu, mo­gu­će je da će se to do­go­di­ti i ne­što kas­ni­je, pi­šu Fi­nan­ce. Što se za­pra­vo do­ga­đa i ka­ko će San­di Če­ško po­ku­ša­ti prev­la­da­ti po­te­ško­će?

Pre­ma tvrd­nja­ma lis­ta, o hol­din­gu Stu­dio Mo­der­na, ko­ji je služ­be­no os­no­van u Ni­zo­zem­skoj, ne­ma ne­ma pu­no po­da­ta­ka. Ta­ko su proš­le go­di­ne go­to­vo ne­za­pa­že­no proš­li fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti za 2014. go­di­nu ko­ja je za Če­ška bi­la naj­go­ra u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je.

Du­žan 80 mi­li­ju­na eura

Is­ti­na je da se s Če­ško­vom kom­pa­ni­jom do­go­di­lo ono o če­mu pri­ča­ju za­bri­nu­ti ban­ka­ri. Kom­pa­ni­ja Stu­dio Mo­der­na bi­la je pri­lič­no iz­lo­že­na prodaji na ru­skom i ukra­jin­skom tr­ži­štu. Na ta dva ve­li­ka tr­ži­šta, kom­pa­ni­ja je pri­je na­pe­tos­ti iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja os­tva­ri­va­la, ka­ko tvr­de, “pu­no vi­še od 30 pos­to pro­da­je.” “Iz­gu­bi­li smo po­la ukra­jin­skog tr­ži­šta, a on­da je doš­lo do dalj­nje de­val­va­ci­je rub­lje. Po­ku­ša­va­mo to ri­je­ši­ti ta­ko da pre­us­mje­ra­va­mo pro­da­ju na tr­ži­šta za- pad­ne i sred­nje Eu­ro­pe“, re­kao je Če­ško za Fi­nan­ce, ali de­ta­lje o pos­lo­va­nju ne že­li ot­kri­ti jer u Ni­zo­zem­skoj tvrt­ke ni­su obvez­ne objav­lji­va­ti po­dat­ke o pos­lo­va­nju.

Ban­ke su ta­ko proš­le go­di­ne zbog kr­še­nja odred­bi usvo­ji­le mo­ra­to­rij na ot­pla­tu kre­di­ta, tzv. co­ve­nant bre­ach, re­če­no je Fi­nan­ca­ma iz ne­ko­li­ko ban­kar­skih iz­vo­ra, ali Če­ške ni­je že­lio ko­men­ti­ra­ti te na­vo­de. Pre­ma nes­luž­be­nim po­da­ci­ma, ci­je­li sus­tav Stu­dio Mo­der­na ima oko 80 mi­li­ju­na eura kre­di­ta.

Naj­ve­ći ula­gač, fond Ge­ne­ral Atlan­tic, pre­ma nes­luž­be­nim po­da­ci­ma (ko­je Če­ško ta­ko­đer ne že­li ko­men­ti­ra­ti) proš­le go­di­ne ulo­žio je 20 mi-

NE­KE BAN­KE PRE­DVI­ĐA­JU DA ĆE FON­DO­VI KO­JI SU ULO­ŽI­LI U STU­DIO MO­DER­NA VEĆ DO LJE­TA OVE GO­DI­NE NA­PUS­TI­TI KOM­PA­NI­JU SAN­DI­JA ČE­ŠKA

li­ju­na eura, iako su na­vod­no u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji su­dje­lo­va­li i fon­do­vi Tem­ple­ton i In­sig­ht Ven­tu­re Part­ners. Pri­je to­ga, San­di Če­ško je u kom­pa­ni­ji Stu­dio Mo­der­na imao oko 80 pos­to udje­la, a ka­ko je sa­da ne že­li re­ći.

Ute­caj po­li­tič­kih na­pe­tos­ti

“Važ­no je da se sa­da sve odvi­ja nor­mal­no, ne­ma pri­ti­ska, i da se proš­le go­di­ne pos­lo­va­nje opet po­bolj­ša­lo. Važ­no je da smo bo­lji od kon­ku­ren­ci­je, na glo­bal­noj ra­zi­ni mi smo još uvi­jek to­li­ko ma­li da ne­ma pro­ble­ma pro­na­ći mo­guć­nos­ti za rast i ra­zvoj”, ka­že Če­ško.

Me­đu pro­mje­na­ma ko­je su ula­ga­či oče­ku­ju od Če­ška, na pr­vom mjes­tu je po­ve­ća­nje onli­ne pro­da­je, u če­mu, ka­ko tvr­de iz­vo­ri lis­ta, Stu­dio Mo­der­na za­os­ta­je za kon­ku­ren­ci­jom.

Če­ško me­đu glav­ne us­pje­ban­ke he ta­ko­đer na­vo­di us­pos­ta­vu pro­fi­ta­bil­nost part­ner­skih tvrt­ki u SAD-u i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, ko­je su no­ve na tr­ži­štu, a do­ne­dav­no su pos­lo­va­le s gu­bit­kom. “Ta­ko je 2015. go­di­na bi­la pu­no bo­lja u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je”, objaš­nja­va slo­ven­ski po­du­zet­nik.

Pre­ma to­me, fon­do­vi Tem­ple­ton i In­sig­ht Ven­tu­re Part­ners ove go­di­ne vje­ro­jat­no ne­će re­ći zbogom kom­pa­ni­ji Stu­dio Mo­der­na, ka­žu iz­vo­ri Fi­nan­ca, iako ne­ke oče­ku­je da će pro­mje­na vlas­niš­tva bi­ti do­go­vo­re­na već do lje­ta.

Tre­ba pri­če­ka­ti ko­nač­nu sa­na­ci­ju pos­lo­va­nja, još ve­će sma­nje­nje utje­ca­ja Ru­si­je i Ukra­ji­ne i ve­će pri­ho­de od pro­da­ju na za­pa­du Eu­ro­pe, kao i od pro­da­je onli­ne. “Bi­lo bi glu­po da se inves­ti­to­ri sa­da po­vu­ku jer bi mo­ra­li pri­hva­ti­ti pre­ni­sku ci­je­nu. Pro­da­je kom­pa­ni­je tre­ba se res­truk­tu­ri­ra­ti i za­to će fon­do­vi us­tra­ja­ti“, re­kao je Fi­nan­ca­ma iz­vor bli­zak inves­ti­to­ri­ma.

“Tre­nu­tač­no ne­ma ni­kak­vih ak­tiv­nos­ti u tom prav­cu”, ka­že Če­ško, ko­ji je od­go­dio pla­no­ve, pos­tav­lje­ne po do­la­sku inves­ti­to­ra, da se kom­pa­ni­ja uvr­sti na bur­zu. “Sa­daš­nja si­tu­aci­ja u svi­je­tu po­ka­zu­je da to ne bi bi­lo pa­met­no”, re­kao je Če­ško.

Za­bri­nja­va­ju ga, na­ime, po­li­tič­ke na­pe­tos­ti i pre­dvi­đa­nje Eu­rop­ska ko­mi­si­ja da će se rast u Eu­ro­pi po­nov­no po­če­ti us­po­ra­va­ti. “Sve ovi­si o to­me ka­ko ste us­pje­li od­go­vo­ri­ti. Tr­ži­šta ni­kad ne­će nes­ta­ti, ne­ki će uvi­jek pre­ži­vje­ti. I sa­da smo bo­lji od kon­ku­ren­ci­je“, tvr­di Če­ško.

Ta­ko­đer, iz­vo­ri bli­ski inves­ti­to­ri­ma tvr­de da po­dr­ža­va­ju Če­ška te da su sprem­ni, ako se po­ka­že po­tr­b­nim, u Stu­dio Mo­der­na i ove go­di­ne uni­je­ti svje­ži ka­pi­tal.

PD

San­di Če­ško tri go­di­ne za re­dom bio je naj­bo­ga­ti­ji Slo­ve­nac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.