CG: DI­REK­TOR MOR­SKOG

DO­BRA DAO OS­TAV­KU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mi­ha­ilo Đu­ro­vić, v. d. di­rek­to­ra cr­no­gor­skog jav­nog po­du­ze­ća Mor­sko do­bro pod­nio je os­tav­ku na tu funk­ci­ju. Tu in­for­ma­ci­ju za por­tal CdM po­t­vr­dio je sam Đu­ro­vić. Kao raz­log na­veo je pro­pus­te u objav­lji­va­nju na­tje­ča­ja za za­kup pla­ža u Ba­ru, Bu­dvi, Kotoru i Tiv­tu, a na ko­jem Marko Gvoz­de­no­vić, sin mi­nis­tra tu­riz­ma, ni­je do­bio za­kup. Sa­da se tvr­di da je “zbr­ka” nas­ta­la ka­da je net­ko u Mor­skom do­bru pro­mi­je­nio od­lu­ku vla­de o za­ku­pu pla­ža u Ba­ru, Bu­dvi, Kotoru i Tiv­tu. Mi­ha­ilo Đu­ro­vić je na funk­ci­ju v.d. di­rek­to­ra Mor­skog do­bra do­šao u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne na­kon smje­ne Raj­ka Ba­ro­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.