PROŠ­LE GO­DI­NE DUG

SLO­VE­NI­JE 44,7 ML­RD. €

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bru­to dug Slo­ve­ni­je pre­ma ino­zem­s­tvu po­ras­tao je u proš­loj go­di­ni na 44,7 mi­li­jar­de eura, dok je ne­to dug sma­njen za 2,5 mi­li­jar­de i iz­no­sio je ukup­no 32,7 mi­li­jar­di eura, pre­ma po­dat­ku ko­ji je u pu­bli­ka­ci­ji Eko­nom­ski od­no­si s ino­zem­s­tvom obja­vi­la slo­ven­ska središnja ban­ka. Na po­ve­ća­nje za­du­že­nos­ti dr­žav­nog sek­to­ra dje­lo­va­lo je lanj­sko za­du­že­nje od 1,4 mi­li­jar­de eura, uze­to ra­di za­šti­te di­je­la sta­rog du­ga s vi­so­kim va­lut­nim ri­zi­kom, te po­ve­ća­nje dr­žav­nog vlas­nič­kog udje­la u ne­kim po­du­ze­ći­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.