PRE­GO­VO­RI U TE­HE­RA­NU O NAF­TI NE­ĆE URO­DI­TI PLO­DOM

Te­ški do­go­vor Iz­voz­ni­ce naf­te že­le udo­bro­vo­lji­ti Iran na za­mr­za­va­nje pro­izvod­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Naf­t­ni struč­njak Da­vor Štern is­ti­če ka­ko naj­a­ve Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ru­si­je ne­ma­ju pre­ve­li­ku te­ži­nu zbog re­kord­ne pro­izvod­nje

Ci­je­ne naf­te po­ras­le su u sri­je­du tri pos­to zbog vi­jes­ti o pre­go­vo­ri­ma u Te­he­ra­nu ko­jim bi se tre­bao pos­ti­ći pr­vi sve­obu­hvat­ni do­go­vor o pro­izvod­nji naf­te u po­s­ljed­njih 15 go­di­na. Iran­ski mi­nis­tar za naf­tu Bi­jan Zan­ga­neh u sri­je­du se su­sreo sa svo­jim ka­tar­skim, ve­ne­cu­elan­skim i irač­kim ko­le­ga­ma ko­ji že­le udo­bro­vo­lji­ti Iran da pris­ta­ne na za­mr­za­va­nje pro­izvod­nje. Na­vod­no će Ira­nu bi­ti po­nu­đe­ni po­seb­ni us­tup­ci.

Pod­sje­ti­mo, Sa­udij­ska Ara­bi­ja, Ru­si­ja, Ve­ne­cu­ela i Ka­tar u uto­rak su pos­ti­gle spo­ra­zum o za­mr­za­va­nju pro­izvod­nje na si­je­čanj­skim ra­zi­na­ma ko­ji će stu­pi­ti na sna­gu sa­mo ako pris­ta­nu i os­ta­li pro­izvo­đa­či.

Dek­la­ra­tiv­ne pri­ro­de

Svr­ha za­mr­za­va­nja je po­di­za­nje ci­je­na naf­te, no pro­blem je što su si­je­čanj­ske kvo­te za­pra­vo re­kord­ne pa se pos­tav­lja pi­ta­nje ni­je li naj­a­va us­po­ra­va­nja dek­la­ra­tiv­ne pri­ro­de. Slič­nog je miš­lje­nja i naf­t­ni struč­njak Da­vor Štern ko­ji je za Pos­lov­ni dnev­nik iz­nio sta­ja­li­šte da Iran vr­lo vje­ro­jat­no svo­ju od­lu­ku ne­će mi­je­nja­ti. Upo­zo­rio je i da naj­a­ve Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ru­si­je ne­ma­ju pre­ve­li­ku te­ži­nu upra­vo zbog ko­li­či­na naf­te ko­ji­ma su ba­ra­ta­li po­čet­kom ove go­di­ne. “Da se i za­us­ta­ve na ovim ra­zi­na­ma, nji­ma to ne­će šte­ti­ti pre­vi­še. Ta­ko­đer, iz­os­ta­la je i re­ak­ci­ja tr­ži­šta od ko­jeg se oče­ki­va­lo po­di­za­nje ci­je­na”, sma­tra Štern.

Iran že­li svoj dio ko­la­ča

Iran na­kon uki­da­nja eko­nom­skih sank­ci­ja že­li svoj dio ko­la­ča ko­ji mu je bio us­kra­ćen. Ta dr­ža­va pla­ni­ra nas­ta­vi­ti po­ve­ća­va­ti svo­je iz­laz­ne kvo­te sve dok ne dos­tig­nu ra­zi­nu pri­je na­met­nut­nih me­đu­na­rod­nih sank­ci­ja, od­nos­no ne že­le odus­ta­ti od po­vra­ta tr­žiš­nog udje­la. Re­uters pre­no­si da je Iran pri­je 2012. go­di­ne iz­vo­zio 2,5 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no, a na­kon sank­ci­ja oko 1,1 mi­li­jun ba­re­la dnev­no. Pro­izvod­nja u pro­sin­cu iz­no­si­la je 2,9 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no. Iran­ski iz­las­la­nik u OPEC-u iz­ja­vio da je ne­lo­gič­no tra­ži­ti od Ira­na da za­mrz­ne svo­ju ra­zi­nu pro­izvod­nje naf­te.

“Dok je Iran bio pod sank­ci­ja­ma, po­je­di­ne su zem­lje po­ve­ća­le vlas­ti­tu pro­izvod­nju i do­ve­le do pa­da ci­je­na naf­te. Ka­ko oče­ki­va­ti da sad su­ra­đu­je­mo i pla­ti­mo ci­je­nu?”, ko­men­ti­rao je iran­ski pred­stav­nik u OPEC-u Meh­di Asa­li.

RE­UTERS

Iran vra­ća pro­izvod­nju na ra­zi­ne pri­je uvo­đe­nja sank­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.