SNAŽ­NO RAS­TU CI­JE­NE

STA­NO­VA U NJE­MAČ­KOJ

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tko u Nje­mač­koj že­li ku­pi­ti vlas­ti­ti stan ili ku­ću, mo­rat će za­gra­bi­ti du­bo­ko u dže­po­ve. Ci­je­ne ne­kret­ni­na u Nje­mač­koj proš­le su go­di­ne u gra­du Man­he­imu na­ras­le za ne­što vi­še od 14 pos­to, te su iz­no­si­le oko 3200 eura po kva­drat­nom me­tru. U mi­li­jun­skim gra­do­vi­ma ci­je­na ne­kret­ni­na je sko­ro dvos­tru­ko ve­ća. U Mün­c­he­nu je ci­je­na kva­drat­nog me­tra u pro­sje­ku oko 6200 eura, sli­je­di Stuttgart sa ci­je­nom od 4350 eura, te Berlin sa 4100 eura. Jef­ti­ni­je op­ci­je za kup­ce ne­kret­ni­na su Zwic­kau - gdje su ci­je­ne kva­dra­ta 1650 eura te Frankfurt sa 1600 eura.

Ci­je­ne i 6200 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.