AR­GEN­TI­NA SE NAGODILA

SA SKU­PI­NOM KRE­DI­TO­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ar­gen­ti­na je pos­ti­gla spo­ra­zum sa sku­pi­nom kre­di­to­ra ko­jim bi se mo­gla ri­je­ši­ti skup­na tuž­ba po­ve­za­na s ar­gen­tin­skim ne­pod­mi­ri­va­njem fi­nan­cij­skih obve­za iz 2002., obja­vio je sud­ski su­per­vi­zor, nju­jor­ški od­vjet­nik Da­ni­el Pol­lock. Na­kon do­la­ska na vlast pred­sjed­ni­ka Ma­uri­ci­ja Ma­cri­ja Ar­gen­ti­na je po­čet­kom ve­lja­če pred­lo­ži­la kre­di­to­ri­ma is­pla­tu 6,5 mi­li­jar­di do­la­ra u sklo­pu na­god­be. Pol­lock tu­ma­či da je uvjet za na­god­bu bi­lo ze­le­no svje­tlo ar­gen­tin­skog par­la­men­ta i uki­da­nje blo­ka­da ar­gen­tin­skih ra­ču­na ko­je je ti­je­kom pos­tup­ka uveo ame­rič­ki su­dac Tho­mas Gri­esa. Kre­di­to­ri su ina­če po­kre­nu­li ne­ko­li­ko skup­nih tuž­bi i na­god­bom je ri­je­še­na sa­mo jed­na od njih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.