Za­pad ga­si su­kob ukra­jin­skog pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka

Re­vo­lu­ci­ja i nje­zi­na dje­ca Naj­te­ža po­li­tič­ka kri­za od do­ga­đa­nja na tr­gu Maj­dan

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Za­pad­nim dr­ža­va­ma ni­je u in­te­re­su vi­dje­ti pad ukra­jin­ske vla­de ko­ji bi zem­lju gur­nuo u no­vi krug po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti

Iako je pre­mi­jer Ar­se­nij Ja­ce­njuk “pre­ži­vio” gla­so­va­nje o po­vje­re­nju u par­la­men­tu či­me su ma­lo ubla­že­na stra­ho­va­nja o mo­gu­ćem ban­kro­tu Ukra­ji­ne, sve je oči­ti­ji njegov raz­laz s pred­sjed­ni­kom Pe­trom Po­ro­šen­kom. U gla­so­va­nju u uto­rak kas­no na­ve­čer Ja­ce­nju­ko­va vla­da do­bi­la je po­vje­re­nje 194 zas­tup­ni­ka, a tra­že­ni mi­ni­mum je bio 226 gla­so­va, što zna­či da vla­da vi­še ne mo­že bi­ti smi­je­nje­na do kra­ja sa­daš­njeg sa­zi­va par­la­men­ta u sr­p­nju.

Ti­me ni­je ugu­še­na naj­ve­ća po­li­tič­ka kri­za u Ukra­iji­ni od ka­ko je pri­je tri go­di­ne s ki­jev­skog tr­ga Maj­dan kre­nu­la re­vo­lu­ci­ja ko­ja je do­ve­la na vlast Ja­ce­nju­ka i kas­ni­je Po­ro­šen­ka. U pri­op­će­nju objav­lje­nom ne­ko­li­ko sa­ti pri­je gla­so­va­nja Po­ro­šen­ko ja ka­zao ka­ko bi Ja­ce­njuk tre­bao da­ti os­tav­ku, a kao raz­lo­ge je na­veo gu­bi­tak jav­ne i par­la­men­tar­ne potpore. “Oči­to, jav­nost i vla­da ni­su za­do­volj­ni s di­na­mi­kom pro­mje­na, Oči­to je da tre­ba­mo ubr­za­ti po­zi­tiv­nu tran­sfor­ma­ci­ju ka­ko bi smo uhva­ti­li dru­gi val re­for­mi”, do­dao je Po­ro­šen­ko.

Pod­sje­ti­mo, Po­ro­šen­ko­va i Ja­ce­nju­ko­va stran­ka či­ne te­melj vla­da­ju­će ko­ali­ci­je, ko­ja pos­ta­je sve krh­ki­ja, po­seb­no na­kon što je u sri­je­du ko­ali­ci­ju na­pus­ti­la stran­ka Do­mo­vi­na biv­še pre­mi­jer­ke Ju­li­je Ti­mo­šen­ko. Pre­mi­jer Ar­se­nij Ja­ce­njuk u obra­ća­nju par­la­men­tu iz­ja­vio je ka­ko je “vla­da uči­ni­la mak­si­mum”, pre­no­se za­pad­ni me­di­ji. Ina­če, Ja­ce­nju­ko­va vla­da za­do­bi­la je sim­pa­ti­je Za- pa­da zbog pro­ve­de­nih mje­ra štednje za­uz­vrat 40 mi­li­jar­di do­la­ra te­škog pa­ke­ta po­mo­ći Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da. Iz tog raz­lo­ga iz­vo­ri bli­ski ukra­jin­skoj vla­di tvr­de ka­ko Za­pad ne­će do­pus­ti­ti pad Ja­ce­nju­ko­ve vla­de ko­ja bi zem­lju gur­nu­la u raz­dob­lje po­li­tič­ke ne­iz­vjes­nos­ti dok na is­to­ku zem­lje i da­lje tra­ju su­ko­bi s pro­ru­skim se­pa­ra­tis­ti­ma.

“Ukra­ji­na si to ne mo­že pri­ušti­ti”, ka­že Adri­an Ka­rat­nyc­ky, ana­li­ti­čar Atlantskog vi­je­ća.

Pre­mi­jer Ar­se­nij Ja­ce­njuk 'pre­ži­vio' je gla­so­va­nje o po­vje­re­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.