Ap­ple od­bi­ja da­ti po­moć FBI-u

Una­toč sud­skoj od­lu­ci

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Tim Co­ok, iz­vr­š­ni di­rek­tor Ap­plea, iz­ja­vio je u sri­je­du ka­ko se kom­pa­ni­ja su­prot­sta­vi­la zah­tje­vu ame­rič­kog suda ko­ji je na­re­dio da Ap­ple po­mog­ne is­tra­ži­te­lji­ma FBIu. Fe­de­ral­na po­li­ci­ja že­li raz­bi­ti kod Ipho­nea Sye­du Rizwa­nu Fa­ro­oku, jed­no­me od na­pa­da­ča po­ko­lja po­či­nje­nog u pro­sin­cu u San Ber­nar­di­nu u Ka­li­for­ni­ji.

Co­ok je re­kao da ova za­po­vi­jed suda ugro­ža­va si­gur­nost Ap­ple­ovih ko­ris­ni­ka i da “ima obi­ljež­ja ile­gal­nih rad­nji” iako je sut­ki­nja She­ri Pym iz Los Angelesa u uto­rak iz­da­la na­red­bu ko­jom Ap­ple mo­ra osi­gu­ra­ti is­tra­ži­te­lji­ma “ra­ci­onal­nu teh­nič­ku asis­ten­ci­ju” pri ot­klju­ča­va­nju spor­nog te­le­fo­na Sye­da Rizwa­na Fa­ro­oka.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Ap­plea re­kao je ka­ko ovaj zah­tjev sut­ki­nje ugro­ža­va de­set­lje­ća si­gur­nos­ti po­da­ta­ka ko­ji šti­te nji­ho­ve ko­ris­ni­ke, uklju­ču­ju­ći 10 mi­li­ju­na ame­rič­kih gra­đa­na. Pod­sje­ti­mo, di­rek­tor FBIja Ja­mes Co­mey iz­ra­zio je proš­li tje­dan ža­lje­nje što ni dva mje­se­ca na­kon tra­ge­di­je “ni­su us­pje­li pris­tu­pi­ti po­da­ci­ma s mo­bi­te­la jed­no­ga od ubo­ji­ce”.

FBI i ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne agen­ci­je vo­de kam­pa­nju već ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­ko bi pro­izvo­đa­či pa­met­nih te­le­fo­na i dru­gih elek­tro­nič­kih ure­đa­ja os­ta­vi­li mo­guć­nost pris­tu­pa sa­dr­ža­ju u slu­ča­ju sud­skog na­lo­ga. Ši­fri­ra­nje je pos­ta­lo za pro­izvo­đa­če tr­go­vin­ski ar­gu­ment po­što je zvi­ždač Edward Snowden po­ka­zao raz­mje­re pris­lu­ški­va­nja i špi­ju­ni­ra­nja elek­tron­skih ure­đa­ja ko­je je pro­vo­di­la Na­ci­onal­na si­gur­nos­na agen­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.