Eric­sso­nu NT pri­hod po­ras­tao 3,8 pos­to, na 1,36 mi­li­jar­di ku­na

Tvrt­ka je la­ni za­pos­li­la 435 lju­di, uglav­nom na is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK

Ka­kav ka­pi­tal Tvrt­ka je la­ni za­pos­li­la 435 lju­di, uglav­nom na is­tra­ži­va­nji­ma i ra­zvo­ju

Pa­la im je pro­da­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu, u re­gi­ji i Ru­si­ji, ali je udvos­tru­čen iz­voz na in­ter­no tr­ži­šte kor­po­ra­ci­je Eric­sson

Una­toč znat­no­me pa­du pro­da­je na do­ma­ćem i ino­zem­nom tr­ži­štu, Eric­sson Ni­ko­la Tes­la (ENT) u 2015. go­di­ni os­tva­rio je so­li­dan re­zul­tat i rast pri­ho­da 3,8 pos­to te do­bi­ti 4,6 pos­to. Pri­hod od pro­da­je iz­no­sio je 1,36 mi­li­jar­di ku­na, a ne­to do­bit 91,3 mi­li­ju­na ku­na.

Od­go­di­li inves­ti­ci­je

Ka­ko je objas­ni­la Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve ENTa, gos­po­dar­ska i po­li­tič­ka kri­za na ključ­nim tr­ži­šti­ma, pri­je sve­ga Za­jed­ni­ce Neo­vis­nih Dr­ža­va (ZND) i u re­gi­ji, do­ve­li su do od­ga­đa­nja inves­ti­ci­ja. Iz is­tog raz­lo­ga pa­lo je i do­ma­će tr­ži­šte jer se u o oče­ki­va­nju par­la­me­tar­nih iz­bo­ra i pre­go­vo­ra o for­mi­ra­nja no­ve Vla­de ni­su do­no­si­le ni­kak­ve oz­bilj­ni­je od­lu­ke o inves­ti­ci­ja­ma. Si­tu­aci­ju je spa­si­lo in­ter­no Eric­sso­no­vo tr­ži­šte, ko­je je la­ni za­bi­lje­ži­lo ve­lik rast i ko­je či­ni vi­še od 60 pos­to ukup­nih pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti gru­pe Eric­sson Ni­ko­la Tes­la u proš­loj go­di­ni.

Dru­gim tvr­ka­ma kor­po­ra­ci­je Eric­sson za­gre­bač­ka tvrt­ka is­po­ru­či­la je roba i us­lu­ga u vri­jed­nos­ti 821,4 mi­li­ju­na ku­na ili 31 pos­to vi­še ne­go la­ni. No, za­to je do­ma­će tr­ži­šte pod­ba­ci­lo s re­ali­za­ci­jom od sve­ga 293,5 mi­li­ju­na ku­na ili 12 pos­to ma­nje ne­go la­ni. Iz­voz je pao 29 pos­to, s re­ali­za­ci­jom od 249,4 mi­li­ju­na, a naj­vi­še je pa­lo tr­ži­šte Ru­si­je i su­sjed­nih joj ze­ma­lja okup­lje­nih u re­gi­ju ZND, gdje je Eric­sso­nov pri­hod pao 50 pos­to.

“Zbog kri­ze ko­ja utje­če na na­še pos­lo­va­nje kre­nu­li smo u osva­ja­nje no­vih tr­ži­šta. Na po­dru­čju Za­jed­ni­ce Neo­vis­nih Dr­ža­va otvo­re­ne su no­ve pos­lov­ne pri­li­ke u ope­ra­ter­skom seg­men­tu i sek­to­ru ez­drav­s­tva s dva no­va kup­ca u Ar­me­ni­ji i Ka­zah­s­ta­nu, a u sa­moj Ru­si­ji ulo­že­na su sred­stva u mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti”, ka­za­la je Ko­va­če­vić na pre­zen­ta­ci­ji pos­lov­nih re­zul­ta­ta u če­t­vr­tak u Za­gre­bu. Iako in­ter­no Eric­sso­no­vo tr­ži­šte spa­ša­va pri­hod, a dje­lo­mič­no i do­bit tvrt­ke, inves­ti­to­ri su iz­ra­zi­li za­bri­nu­tost da bi dalj­ni­ji ne­raz­mjer­ni rast udje­la in­ter­no­ga tr­ži­šta, a na uš­trub pro­da­je u Hr­vat­skoj i ino­zem­ns­tvu, mo­gao sma­nji­ti pro­fi­ta­bil­nost tvrt­ke.

Ka­ko je, na­ime, vid­lji­vo iz fi­nan­cij­skih po­ka­za­te­lja ENTa, bru­to mar­ža im je pa­la s 13,7 pos­to u 2014. na 13 pos­to u proš­loj go­di­ni. Sam Eric­sson NT ula­že zna­čaj­na sred­stva u ino­va­tiv­nost i no­ve us­lu­ge te je sa­mo u proš­loj go­di­ni za­pos­lio 435 no­vih struč­nja­ka, či­me se uku­pan broj za­pos­le­ni­ka ENTa po­peo na 2789.

Teh­no­lo­ška re­vo­lu­ci­ja

Gor­da­na Ko­va­čić po­seb­no je po­nos­na na či­nje­ni­cu da se vi­še od ti­su­ću za­pos­le­ni­ka od­no­si na nji­hov is­tra­ži­vač­ko­ra­zvoj­ni cen­tar, ko­ji je pro­gla­šen jed­nim od naj­bo­ljih unu­tar ci­je­le kor­po­ra­ci­je ko­ja u 180 ze­ma­lja svi­je­ta za­poš­lja­va vi­še od 110 ti­su­ća lju­di.

“Oče­ku­je­mo da će ti­je­kom 2016. do­ći do opo­rav­ka inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj i re­gi­ji. Teh­no­lo­ška re­vo­lu­ci­ja u pu­nom je je­ku, a Eric­sson NT naj­ve­ća je ICT tvrt­ka u zem­lji i ši­rem okru­že­nju. Sva­kod­nev­no ras­te po­tre­ba za pri­je­no­som ve­ćih ko­li­či­na po­da­ta­ka, a mi ima­mo pu­no to­ga za po­nu­di­ti”, is­tak­nu­la je Ko­va­čić.

GORAN STANZL/ PIXSELL

Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Eric­sso­na Ni­ko­la Tesle

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.