Ma­rić po­mak­nuo rok za pri­ja­vu ne­pla­ti­ša na 1. ruj­na

Tre­ća sre­ća Od 150.000 obvez­ni­ka ne­pla­ti­še do sa­da pri­ja­vi­lo sa­mo 4000 po­du­zet­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Rok za dos­ta­vu po­seb­nih sta­tis­tič­kih iz­vješ­ća po­mak­nut s 20. ve­lja­če na 1. ru­jan 2016. go­di­ne

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić od­lu­čio se na iz­mje­ne Pra­vil­ni­ka o obve­zu­ju­ćim miš­lje­nji­ma, is­prav­ku pri­ja­ve, sta­tis­tič­kim iz­vješ­ći­ma i po­rez­noj na­god­bi po­mi­če se rok sa 20. ve­lja­če na 1. ru­jan u ko­jem obvez­ni­ci PDVa tre­ba­ju Po­rez­noj upra­vi dos­ta­vi­ti po­seb­no sta­tis­tič­ko iz­vješ­će o ne­na­pla­će­nim ra­ču­ni­ma za 2015. go­di­nu. Iz­mje­ne pro­pi­sa iz­la­ze u da­naš­njim Narodnim no­vi­na­ma, a stu­pa­ju na sna­gu 20. ve­lja­če. Ka­ko je naj­a­vi­la Porezna upra­va, no­vi rok vri­je­di i za iz­vješ­ća za pr­va dva kvar­ta­la 2016. Ipak, Porezna na­po­mi­nje i da se no­vi obra­zac mo­že pod­no­si­ti pri­je 1. ruj­na te ujed­no po­zi­va sve obvez­ni­ke da pri­la­go­de svo­je pro­gra­me i evi­den­ci­je ra­di is­pu­nja­va­nja ove za­kon­ske obve­ze. Ri­ječ je o obve­zi ko­ja je na te­me­lju Op­ćeg po­rez­nog za­ko­na uve­de­na sre­di­nom 2015. ka­ko bi po­du­zet­ni­ci ko­ji ra­de u sus­ta­vu PDVa po­rez­nim ti­je­li­ma pru­ži­li in­for­ma­ci­je o ne­ured­nim pla­ti­ša­ma, či­me oni ne­ga­tiv­no utje­ču na ne­lik­vid­nost. Po­tom je pri­mje­nu od­go­dio biv­ši mi­nis­tar La­lo­vac iz is­tog raz­lo­ga teh­nič­ke pri­pre­me, dok su se struč­nja­ci, slož­ni u ocje­ni da je no­vi obra­zac OPZSTST1 po­du­zet­ni­ci­ma do­dat­ni tro­šak za no­ve pro­gra­me, is­ti­ca­li dvoj­be­ne po­zi­ti­ve učin­ke, ukrat­ko, jer to ni­je alat za bor­bu pro­tiv ne­lik­vid­nos­ti. Mi­li­ju­ni pri­kup lj e n i h po­da­ta­ka, is­ti­če i da­nas Vla­do Br­ka­nić, glav­ni ured­nik RRiFa, tro­šak su i za porezna ti­je­la ko­ja ih mo­ra­ju pro­ce­su­ira­ti, pa ka­ko je svr­ha os­ta­la ne­jas­na htio bi da biv­ši mi­nis­tar fi­nan­ci­ja objas­ni što se htje­lo pos­ti­ći. La­lo­vac je ju­čer bio ne­dos­tu­pan,

a u re­gis­tru po­rez­nih obvez­ni­ka na kra­ju proš­le go­di­ne bi­lo je evi­den­ti­ra­no 153.051 obvez­ni­ka PDVa na ko­je se ova obve­za od­no­si, i što je za­nim­lji­vo dio ih je iz­vješ­će pre­dao pri­je Ma­ri­će­ve in­ter­ven­ci­je. Po­t­vr­đu­ju to po­da­ci Po­rez­ne upra­ve: na dan 16. ve­lja­če iz­vješ­će je pre­da­lo ne­što ma­nje od 4000 obvez­ni­ka PDVa, a pre­da­va­li su ga i po­du­zet­ni­ci ko­ji ne­ma­ju ne­pla­ti­še, no obra­zac s du­gom od nu­la ku­na sus­tav ne pri­hva­ća. Ma­li broj ih je pre­dao iz­vješ­će, ko­men­tar je Br­ka­ni­ća ko­ji is­ti­če da je ve­ći­na pri­pre­ma­la pro­gra­me te us­kla­di­la svo­ja ra­ču­no­vod­stva pre­ma zah­tje­vi­ma za in­for­ma­ci­ja­ma ko­je se uno­se u taj obra­zac. Sto­ga sma­tra da je po­du­zet­ni­ci­ma ova od­go­da sti­gla pre­kas­no, dok dvi­je od­go­de pri­mje­ne do­sad po­ka­zu­ju da ne­što “u lo­gi­ci ni­je ure­du”. “Ma­ri­ćev po­tez sti­gao je pre­kas­no, ali to ni­je od­go­vor­nost no­vog mi­nis­tra. Ovo bi iz­vješ­ći­va­nje tre­ba­lo uki­ni­ti jer je pot­pu­no ne­jas­na svr­ha, dok u pri­pre­mi zah­ti­je­va ve­li­ku in­for­ma­tič­ku po­dr­šku”, ka­že Br­ka­nić pi­ta­ju­ći se “kak­ve to in­for­ma­ci­je Porezna upra­va tre­ba o duž­ni­ci­ma sva­kog obvez­ni­ka PDVa”. Na­ime, da je obve­za uve­de­na na te­me­lju Za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju ko­ji je ure­dio ro­ko­ve pla­ća­nja te re­gu­li­ra pre­kr­šaj za slu­čaj ne­pod­mi­ri­va­nja obve­za o dos­pi­je­ću čak do mi­li­jun ku­na, Br­ka­nić ka­že da bi ima­lo smis­la da Porezna do­bi­je in­for­ma­ci­ju. Ta­ko bi pro­ve­la fi­nan­cij­sku kon­tro­lu onih ko­ji ne pla­ća­ju obve­ze u ro­ku dos­pi­je­ća, a kad bi to bio cilj, mo­žda bi se u pla­ća­nji­ma iz­me­đu po­du­zet­ni­ka vi­še ra­ču­na vo­di­lo o ro­ko­vi­ma pla­ća­nja, kao i kod rob­no­nov­ča­nih kre­di­ta, gdje je ot­pla­ta du­ga do­pu­šte­na do go­di­nu da­na. Pro­blem je, ka­že, što bi pre­kr­šaj­ni dio i na­pla­ta nov­ča­nih kaz­ni još vi­še ote­ža­li po­lo­žaj tak­vih duž­ni­ka jer pla­ća­ju­ći kaz­ne ne bi ima­li za svo­je vje­rov­ni­ke. Uvje­ren je da ovoj obve­zi ne­ma mjes­ta ni u to­me za­ko­nu. Os­ta­je pi­ta­nje je li ide­ja da dr­ža­va ne is­pla­ću­je pret­po­rez oni­ma ko­ji ne pla­ća­ju svo­je ra­ču­ne.

PRI­KUP­LJE­NI PO­DA­CI ČI­JA SVR­HA NI­JE

JAS­NA TRO­ŠAK SU I ZA POREZNA TI­JE­LA

Vla­do Br­ka­nić

RRiF

FOTOLIA

Struč­nja­ci ka­žu da je po­tez mi­nis­tra fi­nan­ci­ja sti­gao pre­kas­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.