U šted­nji za­igrao na do­lar, u di­oni­ca­ma na Adris i HT

U ban­ci ima ot­pri­li­ke ko­li­ko i u di­oni­ca­ma, po oko 600.000 kn, no obo­je je dis­per­zi­rao

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

Por­t­felj re­al­ne i fi­nan­cij­ske imo­vi­ne i obve­za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća dos­ta se raz­li­ku­je od imo­vin­skih kar­ti­ca dru­gih mi­nis­ta­ra. Za po­če­tak, za raz­li­ku od ve­ći­ne dru­gih mi­nis­ta­ra ko­ji u di­oni­ce uop­će ne ula­žu ili dr­že tek pa­ket iz ‘na­rod­nog’ IPOa HTa, on u di­oni­ca­ma ima šes­to­ti­njak ti­su­ća ku­na. Naj­ve­ćim di­je­lom to su di­oni­ce Adri­sa (1300 ko­ma­da), ne­što ma­nju vri­jed­nost ima u is­to to­li­ko di­oni­ca HTa, a tek sim­bo­lić­no pri­su­tan je u Atlan­ti­cu. U od­no­su na ve­ći­nu dru­gih mi­nis­ta­ra ko­ji su do­sad obja­vi­li imo­vin­ske kar­ti­ce bit­no se raz­li­ku­je i u šted­nom pro­fi­lu. Dok iz nji­ho­vih kar­ti­ca is­pa­da da uop­će ne šte­de (što je di­je­lom objaš­nji­vo ne­ri­jet­ko ve­ćem bro­ju stam­be­nih ne­kret­ni­na i pra­te- ćim kre­dit­nim obve­za­ma) go­to­vo da uop­će ne­ma­ju štednje, Ma­rić je ima, i to pri­bliž­no ko­li­ko i u di­oni­ca­ma. Šted­nja mu je va­lut­no rav­no­mjer­no dis­per­zi­ra­na na ku­ne, eure, ali i do­la­re ko­ji su se na­me­ta­li kao iz­gle­dan iz­bor.

Pro­fe­si­onal­ci ko­ji se ba­ve uprav­lja­njem imo­vi­nom re­ći će ka­ko im je oče­ki­van njegov ne­što druk­či­ji ulagački pro­fil jer je on ipak fi­nan­ci­jaš. “So­lid­na disperzija i po imo­vin­skim kla­sa­ma i valutama, u di­onič­kim ula­ga­nji­ma po­ka­zu­je od­li­ke kon­zer­va­tiv­nog ula­ga­ča ko­ji igra po­naj­pri­je na tzv. va- lue stoc­ks”, ko­men­ti­ra iskus­ni bu­er­zov­ni pro­fe­si­ona­lac. Kao za­nim­ljiv dio iz­dva­ja či­nje­ni­cu da pa­ra­lel­no sa šted­njom ima i zna­čaj­ne kre­dit­ne obve­ze ko­je pro­iz­la­ze iz rje­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja za ko­je ima i dva kre­di­ta (u ku­na­ma i euri­ma). Ta kom­bi­na­ci­ja sa­ma po se­bi mo­že upu­ći­va­ti da igra na to da će uprav­lja­njem por­t­fe­ljem ‘po­bi­je­di­ti’ ka­ma­te na kre­dit, ali iz­gled­ni­je je da je šted­nja aku­mu­li­ra­na na­kon uzi­ma­nja kre­di­ta, is­ti­če naš su­go­vor­nik, ko­jem se sa­mo Au­di u vlas­niš­tvu ne uk­la­pa u Ma­ri­ćev ulagački pro­fil.

SO­LID­NA DISPERZIJA I PO IMO­VIN­SKIM KLA­SA­MA I VALUTAMA, U DI­ONIČ­KIM ULA­GA­NJI­MA PO­KA­ZU­JE OD­LI­KE KON­ZER­VA­TIV­NOG ULA­GA­ČA

P. MACEK/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.