Oče­ki­va­nja lo­ši­ja za HR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Oče­ki­va­nja

za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo osjet­no su po­gor­ša­na u ve­lja­či, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje nje­mač­kog ins­ti­tu­ta ZEW i aus­trij­skog Er­ste Ban­ka, a znat­no po­gor­ša­nje za­bi­lje­že­no je i u ci­je­loj re­gi­ji sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. In­deks ko­ji mje­ri oče­ki­va­nja struč­nja­ka na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo u idu­ćih šest mje­se­ci kliz­nuo je za 11,7 bo­do­va pre­ma si­ječ­nju, na 26,9. Po­zi­tiv­na vri­jed­nost po­ka­zu­je da prev­la­da­va­ju po­zi­tiv­na oče­ki­va­nja. Ve­ći je pad in­dek­sa me­đu zem­lja­ma re­gi­je, 13,3 bo­da, za­bi­lje­ži­la sa­mo Ru­munj­ska. Po­bolj­ša­na su, pak, sa­mo oče­ki­va­nja za polj­sko i tur­sko gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.