Sa­ni­ra­ju sti­je­ne za 30 mil. eura

Veliki po­sao u Omi­šu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Di­rek­tor

Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost Sven Mül­ler i omi­ški gra­do­na­čel­nik Ivan Ko­va­čić pot­pi­sa­li su ugo­vor po ko­jem će Fond s ne­što vi­še od 30 mi­li­ju­na ku­na fi­na­ci­ra­ti sa­na­ci­ju sti­je­na iz­nad Omi­ša.

Ri­ječ je o za­hva­tu ko­ji se pro­te­že u duž­ni od 2000 me­ta­ra i vi­si­ni do 75 me­ta­ra. Ra­do­vi bi tre­ba­li bi­ti za­vr­še­ni za dvi­je go­di­ne, a već su pop­ti­sa­ni ugo­vo­ri s pro­jek­tan­ti­ma, nad­zor­nim in­ži­nje­ri­ma i iz­vo­đa­či­ma ra­do­va. “Iz­vo­đač će pre­uze­ti od­go­vor­nost za iz­ved­be­ni pro­jekt i na­pra­vit će ga u slje­de­ćih mje­sec i pol, s de­talj­nim pla­nom ‘na­pa­da­nja’ sti­je­na. Mis­lit će­mo i na tur­stič­ku se­zo­nu, ići će­mo ‘na ru­ku’ Gra­du Omi­šu i sve će bi­ti pod vr­lo ve­li­kom pa­skom struč­ne jav­nos­ti”, ka­zao je Mül­ler is­tak­nuv­ši da će se ko­ris­ti­ti “sus­tav ko­ji se do­sad vr­lo ri­jet­ko ko­ris­tio u Eu­ro­pi, pri­mje­ri­ce, naj­ja­če mre­že ko­je će mo­ći za­us­ta­vi­ti ‘đu­le’ od 5000 kg”.

D. KASAP/PIX

Sven Mül­ler, Fond za za­šti­tu oko­li­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.