Pro­izvod­nju po­ve­ća­ti ba­rem za 100 ti­su­ća pr­šu­ta i sma­nji­ti uvoz

Svi­nje vo­zi­mo u ma­đar­sku kla­oni­cu gdje i pr­šu­ta­ri do­la­ze po si­ro­vi­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Hr­vat­ska s če­ti­ri pr­šu­ta za­šti­će­na oz­na­kom EU u sa­mom vr­hu lis­te, sta­la uz bok Ita­li­ji i Špa­njol­skoj

Sče­ti­ri za­šti­će­na pr­šu­ta na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je Hr­vat­ska je sta­la uz bok Ita­li­je ko­ja ih ima šest i Špa­njol­ske ko­ja je za­šti­ti­la ta­ko­đer če­ti­ri pr­šu­ta, pro­izve­de­na od tzv. bi­je­le pa­smi­ne svi­nja. Is­tar­ski pr­šut no­si oz­na­ku iz­vor­nos­ti, a Krč­ki, Dr­ni­ški i Dal­ma­tin­ski zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla.

U dru­gom di­je­lu lis­te s EU oz­na­kom su Por­tu­gal sa tri, Fran­cu­ska sa dvi­je te Slo­ve­ni­ja ko­ja je sa­mos­tal­no za­šti­ti­la je­di­no Kra­ški pr­šut. Pri­go­vo­rom is­tak­nu­tim pre­ma pr­šu­ta­ri­ma iz hr­vat­skog di­je­la Is­tre de­že­la je (ne)oče­ki­va­no pri­mo­ra­la RH na kompromis pa je taj pr­šut do­bio dvos­tru­ki na­ziv Is­tar­ski/ Is­tr­ski.

Taj­nik udru­ge Dal­ma­tin­ski pr­šut An­te Ma­dir (i di­rek­tor Klas­te­ra hr­vat­ski pr­šut) is­ti­če ka­ko je RH sa če­ti­ri za­šti­će­na pr­šu­ta od­lič­no tra­si­ra­la mo­gu­ći dugoročni ra­zvoj ove pro­izvod­nje uz no­vo za­poš­lja­va­nje što je ite­ka­ko bit­no za ru­ral­na po­dru­čja u ko­ji­ma se ma­hom na­la­ze pro­izvod­ni po­go­ni, a us­to su da­nas po­go­đe­na i ja­kom de­po­pu­la­ci­jom.

“Hr­vat­sko tr­ži­šte go­diš­nje u pro­sje­ku kon­zu­mi­ra oko 700 ti­su­ća pr­šu­ta od ko­jih tek oko 300 ti­su­ća do­la­zi iz do­ma­će pro­izvod­nje. Sma­nji­mo li uvoz u ne­kom do­gled­nom raz­dob­lju ba­rem za 100 ti­su­ća, što ni­je ne­mo­gu­će, bio bi to iz­ni­man us­pjeh,” iz­no­si Ma­dir i do­da­je ka­ko je una­trag godinudvije do­ma­ća pro­izvod­nja po­ve­ća­na za 50ak ti­su­ća pr­šu­ta. Na­ime, ula­skom u EU ri­je­šen je, ka­že, pro­blem si­gur­ne ops­kr­be si­ro­vi­nom, kva­li­tet­nom i po pri­hvat­lji­voj ci­je­ni.

Pro­ziv­ke do­ma­ćih svi­njo­go­ja­ca da pr­šu­ta­ri ne ku­pu­ju si­ro­vi­nu na lo­kal­noj ra­zi­ni već je uvo­ze Ma­dir od­ba­cu­je. Dio si­ro­vi­ne, tvr­di, na­bav­lja­ju kod hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča, pri­prav­ni su u do­ma­ćem dvo­ri­štu ku­po­va­ti i vi­še, no po­nu­da je ne­do­volj­na. Us­to je op­te­re­će­na i ne­pos­to­ja­njem su­rad­nje svi­njo­go­ja­ca i kla­oni­ča­ra ko­ji bi tre­ba­li zbri­nu­ti os­ta­tak si­ro­vi­ne jer, pr­šu­ta­ri­ma tre­ba­ju sa­mo bu­to­vi.

Si­gur­na bu­duć­nost

Mi u Hr­vat­skoj na­ža­lost, ni­ka­ko ne us­pi­je­va­mo za­tvo­ri­ti ni­je­dan pro­izvod­ni cik­lus kao kon­ku­ren­tan mo­del, uvi­jek ne­što ne šti­ma. Po­sje­tio je ne­dav­no kla­oni­cu u ma­đar­skom Ka­po­šva­ru ko­ja dnev­no obra­di 3000 svi­nja i vi­dio teg­lja­če ko­ji su na kla­nje do­vez­li svi­nje s far­mi tri ve­li­ka tov­lja­ča iz RH.

“Ap­sur­di­ma ni­kad kra­ja, oni vo­ze svi­nje u kla­oni­cu uda­lje­nu sto­ti­ne ki­lo­me­ta­ra, a mi pu­tu­je­mo ta­mo ra­di si­ro­vi­ne za pr­šu­te i vo­zi­mo je na­trag umjes­to da se sve to odra­di­lo u Hr­vat­skoj,” is­ti­če Ma­dir.

Od 2012. ka­da je u RH po­kre­nu­ta cer­ti­fi­ka­ci­ja pr­šu­ta do kra­ja 2015. zah­tjev­ne kri­te­ri­je za­do­vo­lji­lo je tek 97 ti­su­ća me­đu ko­ji­ma je naj­brojn ij i bio upra­vo Dal­ma­tin­ski pr­šut sa 82 ti­su­će ko­ma­da, iz­no­si Ma­dir. Glav­ni­nu pos­la odra­di­le su dvi­je tvrt­ke, Pi­vac i Vo­šta­ne, na njih ot­pa­da ukup­no 76 ti­su­ća pr­šu­ta. Sa­da s EU oz­na­ka­ma iz­vor­nos­ti i zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla hr­vat­ski pr­šu­ti, uvje­ren je, ima­ju si­gur­nu bu­duć­nost i otvo­re­no ne sa­mo lo­kal­no tr­ži­šte već i iz­voz. Dugoročni cilj Klas­te­ra je do­ma pla­si­ra­ti 60, a u iz­vo­zu 40 pos­to pr­šu­ta.

U klas­te­ru pr­šu­ta su 24 pro­izvo­đa­ča. Ne­ki ula­žu u do­dat­ne ka­pa­ci­te­te, a u ti­je­ku je i vi­še no­vih inves­ti­ci­ja u pr­šu­ta­ne.

“Na­ša po­dru­čja su eko­lo­ški čis­ta, a spe­ci­fi- ka­ci­jom je ut­vr­đe­na obve­za da pr­šu­ti u fa­zi dimljenja, su­še­nja i zre­nja mo­ra­ju bi­ti iz­lo­že­ni vanj­skom zra­ku. Ču­va­mo tra­di­ci­ju, ne ko­ris­ti­mo za­tvo­re­ni re­žim ko­mo­ra kao os­ta­la eu­rop­ska kon­ku­ren­ci­ja,” ve­li Ma­dir.

Cr­ni pr­šut

Ot­kri­va da su pr­šu­ta­ri iz Dal­ma­ci­je za­jed­no s udru­gom Faj­fe­ri­ca či­ji čla­no­vi uz­ga­ja­ju cr­nu sla­von­sku svi­nju uš­li u no­vi pro­jekt, pro­izvod­nju pr­vih pr­šu­ta od te pa­smi­ne pa se na dal­ma­tin­skoj buri tre­nut­no na­la­zi po­šilj­ka od 15 bu­du­ćih

pr­šu­ta.

ČU­VA­MO TRA­DI­CI­JU, NE KO­RIS­TI­MO KO­MO­RE KAO EU­ROP­SKA KON­KU­REN­CI­JA, NA­ŠI PR­ŠU­TI U FA­ZI DIMLJENJA, SU­ŠE­NJA I ZRE­NJA MO­RA­JU BI­TI IZ­LO­ŽE­NI VANJ­SKOM ZRA­KU

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

U klas­te­ru pr­šu­ta su 24 pro­izvo­đa­ča. Ne­ki ula­žu u do­dat­ne ka­pa­ci­te­te, a u ti­je­ku je vi­še inves­ti­ci­ja u pr­šu­ta­ne

An­te Ma­dir

GRGUR ŽUČKO/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.