Pri­go­vo­rom na za­šti­tu ku­le­na šti­te mar­gi­nal­nog pro­izvo­đa­ča

Ljub­lja­na po­ku­ša­la objas­ni­ti ap­sur­dan po­tez

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - pd

Ljub­lja­na Pri­go­vor Slo­ve­ni­je EK na pos­tu­pak re­gis­tra­ci­je sla­von­skog ku­le­na, ko­ji Hr­vat­ska že­li za­šti­ti­ti oz­na­kom zem­ljo­pis­nog po­dri­je­tla na ra­zi­ni EU, na­kon što je ta de­li­ci­ja u Hr­vat­skoj kao na­ci­onal­ni brend za­šti­će­na već 2013., u Ljub­lja­ni služ­be­no tu­ma­če kao po­tez za­šti­te vlas­ti­tog pro­izvo­đa­ča. “Pri­go­vor smo pod­ni­je­li u skla­du s eu­rop­skom prav­nom ste­če­vi­nom jer pro­izvod pod na­zi­vom Slavonski ku­len ra­de i slo­ven­ski pro­izvo­đa­či”, obja­vi­lo je slo­ven­sko mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, ko­je je zad­nji zad­nji dan pri­je is­te­ka ro­ka ulo­ži­li pri­go­vor na za­šti­tu hr­vat­skog Sla­von­skog ku­le­na. Pro­izvod s tim na­zi­vom u Slo­ve­ni­ji pro­izvo­di sa­mo tvrt­ka “Celjske mesnine” i to u ma­njim ko­li­či­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.