BUR­ZA STRU­JE SEEPEX

PO­ČE­LA S RA­DOM SR­P­SKA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ska bur­za stru­je SEEPEX po­če­la je s ra­dom u Be­ogra­du i pr­vog da­na tr­go­vi­ne obav­lje­na je tran­sak­ci­ja 1925 me­ga­vat­sa­ti. SEEPEX su os­no­va­li Elek­tro­mre­ža Sr­bi­je i Eu­rop­ska bur­za elek­trič­ne ener­gi­je EPEX SPOT, a pr­vog da­na je pos­tig­nu­ta ci­je­na od 23,83 eura po me­ga­vat­sa­tu, što je ka­ko je re­če­no, iz­u­ze­tan re­zul­tat. Alek­san­dar An­tić, sr­p­ski mi­nis­tar ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke, re­kao je da je Sr­bi­ja pr­va od ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe i Eu­rop­ske ener­get­ske za­jed­ni­ce u ko­joj je po­če­la ra­di­ti bur­za elek­trič­ne ener­gi­je, te da su za to do­bi­li po­hva­le iz EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.