ZBOG HO­MO­FO­BI­JE

NI­KE OT­KA­ZAO BOKSAČU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - tp

Vo­de­ći pro­izvo­đač sport­ske opre­me Ni­ke eks­pres­no je ot­ka­zao du­go­go­diš­nju su­rad­nju s pros­lav­lje­nim fi­li­pin­skim bok­sa­čem i zas­tup­ni­kom u ta­moš­njem par­la­men­tu zbog ho­mo­fob­nih iz­ja­va. Man­ny Pacqu­iao, pro­tiv­nik is­tos­pol­nih bra­ko­va, uz­bur­kao je du­ho­ve iz­ja­viv­ši da su ho­mo­sek­su­al­ci “go­ri od ži­vo­ti­nja”. Iako se po­tom is­pri­čao u vi­deu objav­lje­nom na Yo­uTu­beu, Ni­ke je ot­ka­zao spon­zor­sku su­rad­nju du­gu osam go­di­na. Pacqu­iaov pro­mo­tor Bob Amram sma­tra da je Ni­ke uči­nio is­pra­van po­tez. “Za­što bi uvri­je­di­li ho­mo­sek­su­al­nu za­jed­ni­cu? Ni­ke pro­izvo­de pro­da­je svi­ma”, ka­že Amram za Re­uters.

Man­ny Pacqu­iao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.