Bom­bar­di­er zbog mi­nu­sa naj­a­vio ot­ka­ze

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pd

Ka­nad­ski

pro­izvo­đač zra­ko­plo­va i vla­ko­va Bom­bar­di­er uki­nut će u idu­će dvi­je go­di­ne 7000 rad­nih mjes­ta ka­ko bi sma­njio pos­lov­ne tro­ško­ve, na­kon što je proš­le go­di­ne os­tva­rio go­le­mi gu­bi­tak. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću u proš­loj je go­di­ni Bom­bar­di­er pos­lo­vao s gu­bit­kom od 5,3 mi­li­jar­de do­la­ra, dok su mu pri­ho­di is­to­dob­no pa­li za 10 pos­to, na 18,2 mi­li­jar­de do­la­ra.

Zbog sla­bos­ti glo­bal­nog gos­po­dar­stva, a ti­me i pa­da na­rudž­bi za nje­go­ve pro­izvo­de, Bom­bar­di­er je sma­njio pro­cje­ne pri­ho­da u 2016. go­di­ni u ras­pon od 16,5 do 17,5 mi­li­jar­di do­la­ra. A ka­ko bi sma­nji­la tro­ško­ve pos­lo­va­nja, ta ka­nad­ska kom­pa­ni­ja naj­a­vi­la je uki­da­nje 7000 rad­nih mjes­ta u idu­će dvi­je go­di­ne.

RE­UTERS

Ga­si se 7000 rad­nih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.