DA­NAS JE KLJUČ­NO O KO­MU­NI­KA­CI­JA­MA RAZ­MIŠ­LJA­TI RE­GI­ONAL­NO

>>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Upo­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na ko­mu­ni­ka­ci­je su se pro­mi­je­ni­le vi­še ne­go bi­lo ko­ja dru­ga in­dus­tri­ja. Što­vi­še, pro­mje­ne u tom raz­dob­lju zna­čaj­ni­je su ne­go sve pro­mje­ne u svim pret­hod­nim de­set­lje­ći­ma za­jed­no. Sva­ka no­va “...za­ci­ja” mi­je­nja­la je li­ce ko­mu­ni­ka­ci­ja go­to­vo iz te­me­lja, bi­lo da je ri­ječ o glo­ba­li­za­ci­ji, re­gi­ona­li­za­ci­ji ili di­gi­ta­li­za­ci­ji.

A sa sva­kom no­vom pro­mje­nom struč­nja­ke u po­lju ko­mu­ni­ka­cij­ske zna­nos­ti vre­ba­ju no­ve pri­li­ke i iz­a­zo­vi pa je obve­za sva­kog tog struč­nja­ka ak­tiv­no os­lu­ški­va­ti i tra­ži­ti no­ve tren­do­ve upo­ra­bom ko­jih će nji­ho­vi kli­jen­ti bi­ti ko­rak ispred kon­ku­ren­ci­je.

Iako je go­di­na tek po­če­la, u agen­ci­ji Ko­mu­ni­ka­cij­ski la­bo­ra­to­rij sma­tra­mo ka­ko se tri tren­da u pos­lo­va­nju jas­no na­zi­ru i iz­dva­ja­ju. De­set­lje­ći­ma smo na­gla­sak stav­lja­li na lo­kal­no pos­lo­va­nje, da bi­smo u jed­nom tre­nut­ku odjed­nom sve po­če­li pro­miš­lja­li glo­bal­no. Ako je pr­vo bi­lo pre­vi­še ogra­ni­ča­va­ju­će, dru­go je bi­lo pre­op­ti­mis­tič­no i ti­me za mno­ge ne­izve­di­vo. Da­nas je ključ­no raz­miš­lja­ti re­gi­onal­no. Kad go­vo­ri­mo o re­gi­onal­nom pris­tu­pu pos­lo­va­nju, važ­no je pro­na­ći sku­pi­ne (clus­te­re) ze­ma­lja s ko­ji­ma di­je­li­te afi­ni­te­te i raz­miš­lja­nje. Na­ve­de­ne sku­pi­ne čes­to su po­vi­jes­no i/ ili je­zič­no uvje­to­va­ne, no ne smi­ju se za­ne­ma­ri­ti ni­ti fak­to­ri po­put men­ta­li­te­ta ili pri­pad­nos­ti odre­đe­nom ge­opo­li­tič­kom kru­gu (stvar­nom ili že­lje­nom). For­mi­ra­nje op­ti­mal­nog clus­te­ra omo­gu­ću­je seg­men­ta­ci­ju i ana­li­zu po­na­ša­nja po­tro­ša­ča, pre­poz­na­va­nje po­ti­ca­ja ko­ji dje­lu­ju na njih, stu­panj lo­jal­nos­ti odre­đe­nom bran­du te u ko­nač­ni­ci de­fi­ni­ci­ju ide­al­ne ko­mu­ni­ka­cij­ske stra­te­gi­je i pla­na.

In­te­gra­ci­ja kao im­pe­ra­tiv

Osmiš­lja­va­nje ko­mu­ni­ka­cij­skih stra­te­gi­ja i pla­no­va ko­je je mo­gu­će pri­mi­je­ni­ti re­gi­onal­no, do­dat­na je vri­jed­nost kli­jen­tu ko­ju sva­ka agen­ci­ja mo­ra pru­ža­ti. Umjes­to da na sva­kom no­vom tr­ži­štu kli­jent tra­ži part­ne­ra, ste­če­no po­vje­re­nje i struč­nost pre­no­si se iz jed­ne zem­lje u dru­gu, iz jed­nog ure­da u dru­gi.

Je­dan od iz­a­zo­va s ko­ji­ma se su­sre­će in­dus­tri­ja od­no­sa s jav­noš­ću jest “pro­pa­da­nje”

di­rek­to­ri­ca agen­ci­je Ko­mu­ni­ka­cij­ski la­bo­ra­to­rij

tra­di­ci­onal­nih me­di­ja i pro­cvat druš­tve­nih, kao i sve ve­će pro­ži­ma­nje onog što zo­ve­mo of­fli­ne i onli­ne ko­mu­ni­ka­ci­jom. Ova­kav ti­jek do­ga­đa­ja kod ne­kih ko­mu­ni­ka­cij­skih struč­nja­ka uz­ro­ku­je tje­sko­bu i osje­ćaj bez­iz­laz­nos­ti.

Dru­gi pak u nje­mu vi­de pri­li­ku za in­te­gra­ci­ju us­lu­ga i oja­ča­nje ve­za iz­me­đu od­no­sa s jav­noš­ću, mar­ke­tin­ga i di­gi­tal­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja. Pre­du­go je gra­ni­ca iz­me­đu od­no­sa s jav­noš­ću i mar­ke­tin­ga bi­la ri­gid­na i ne­pro­pus­na. No, ana­li­zi­ra­te li naj­bo­lje i naj­us­pješ­ni­je kam­pa­nje da­naš­nji­ce vi­djet će­te ka­ko one kom­bi­ni­ra­ju ele­men­te svih ovih in­dus­tri­ja, uzi­ma­ju naj­bo­lje i ti­me pos­ti­žu za­mjet­ne re­zul­ta­te.

Ne­pa­tvo­re­ni sa­dr­žaj

Ko­mu­ni­ka­cij­ski struč­nja­ci se ne bi tre­ba­li pla­ši­ti ovog tren­da te bi ga tre­ba­li pri­hva­ti­ti obje­ruč­ke jer u nje­mu tre­ba­ju ima­ti pre­sud­nu ulo­gu. Na­ime, na nji­ma je da iden­ti­fi­ci­ra­ju po­ru­ke i ala­te ko­ji­ma će kroz šu­mu mar­ke­tin­ških po­ru­ka upra­vo nji­ho­va do­pri­je­ti do kraj­njeg ko­ris­ni­ka te im pru­ži­ti je­dins­tve­no ko­ris­nič­ko is­kus­tvo. Oda­bir ka­na­la ko­ji­ma brand ko­mu­ni­ci­ra ni­je za­ne­ma­riv i sva­ki ko­mu­ni­ka­cij­ski struč­njak tre­ba pri­gr­li­ti te ka­na­le. Sa­mo ta­ko struč­nja­ci u in­dus­tri­ji i in­dus­tri­ja sa­ma mo­gu na­pre­do­va­ti, a is­to­vre­me­no kli­jen­tu is­pu­nja­va­ti pos­lov­ne ci­lje­ve.

Tre­ći trend ak­tu­alan je ot­kad pos­to­je ve­li­ke kom­pa­ni­je, no ni­kad kao da­nas taj trend ni­je bio važ­ni­ji. Glas kom­pa­ni­je ili bran­da, nje­go­vo zna­nje i is­kus­tvo ne­pro­cje­nji­vo je bo­gat­stvo i alat ko­ji mo­ra­ju is­ko­ris­ti­ti. U vri­je­me di­gi­tal­nih me­di­ja, kad se sva­či­ji glas mo­že ču­ti u stvar­nom vre­me­nu, gri­jeh je sje­di­ti skr­šte­nih ru­ku i ne ko­mu­ni­ci­ra­ti sa svo­jim jav­nos­ti­ma.

Oni ko­ji se od­lu­če na ko­mu­ni­ka­ci­ju s cilj­nim jav­nos­ti­ma čes­to po­se­žu za an­ga­žma­nom tzv. in­flu­en­ce­ra ili am­ba­sa­do­ra či­ja bo­ga­ta ba­za fa­no­va osi­gu­ra­va br­zo ši­re­nje is­tih, ge­ne­rič­kih sa­dr­ža­ja kroz ve­ći­nu ka­na­la.

No, ako su nas no­vi me­di­ji na­uči­li iče­mu, on­da je to ka­ko kon­zu­men­ti tih po­ru­ka žu­de za is­kre­nim, ne­pa­tvo­re­nim sa­dr­ža­ji­ma i auten­tič­nim “gla­so­vi­ma”. Ko­mu­ni­ci­ra­nje re­le­vant­nog, ko­ris­nog sa­dr­ža­ja i miš­lje­nja ubr­zo će brand ili kom­pa­ni­ju po­zi­ci­oni­ra­ti kao li­de­ra u in­dus­tri­ji, a u uvje­ti­ma tr­žiš­nog na­tje­ca­nja ovo je ključ­no za nji­ho­vu di­fe­ren­ci­ja­ci­ju. Iz tog raz­lo­ga, ni­ti jed­na kom­pa­ni­ja ili brand ne bi smje­li pro­pus­ti­ti pri­li­ku za po­zi­ci­oni­ra­njem na pra­vi na­čin.

Ko­mu­ni­ka­cij­ski struč­nja­ci ključ­ni su u kre­ira­nju kva­li­tet­nog sa­dr­ža­ja ko­jim će se bran­do­vi ili kom­pa­ni­je pred­sta­vi­ti svo­jim jav­nos­ti­ma, bez ob­zi­ra na to obra­ća­ju li se po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma, ko­ris­ni­ci­ma ili no­vim za­pos­le­ni­ci­ma.

No gri­jeh ko­ji mno­ge PR agen­ci­je pri to­me či­ne jest da sa­me to ne pro­vo­de u dje­lo. Ovak­va sa­mo­za­taj­nost mo­že ih sta­ja­ti bu­du­ćih pri­li­ka, a kli­jen­ta li­ši­ti do­dat­nog ka­na­la pro­mo­ci­je i ši­re­nja nje­go­vih po­ru­ka.

JE­DAN OD IZ­A­ZO­VA S KO­JI­MA SE SU­SRE­ĆE IN­DUS­TRI­JA OD­NO­SA S JAV­NOŠ­ĆU JEST ‘PRO­PA­DA­NJE’ TRA­DI­CI­ONAL­NIH ME­DI­JA I PRO­CVAT DRUŠ­TVE­NIH

MA­NU­ELA ŠO­LA

PRE­DU­GO

JE GRA­NI­CA IZ­ME­ĐU OD­NO­SA S JAV­NOŠ­ĆU I MAR­KE­TIN­GA BI­LA RI­GID­NA I NE­PRO­PUS­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.