NAJ­VI­ŠE BLO­KI­RA­NIH

NE­MA ZA­POS­LE­NIH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ana­li­za prav­nih oso­ba, blo­ki­ra­nih 120 i vi­še da­na na kra­ju 2015., ko­ju je pro­ve­la Fi­na pre­ma bro­ju za­pos­le­nih, po­ka­zu­je naj­ve­ću kon­cen­tra­ci­ju iz­no­sa blokade kod prav­nih oso­ba bez rad­ni­ka. Od ukup­no 21.043 blo­ki­ra­nih, njih 78% ni­je ima­lo za­pos­le­ni­ke, dok ima­ju 12,2 mi­li­jar­di ne­iz­vr­še­nih os­no­va (75%). S dru­ge stra­ne, na prav­ne oso­be sa tri i vi­še za­pos­le­ni­ka od­no­si­lo se sa­mo 6% ukup­no­ga iz­no­sa pri­jav­lje­nih ne­iz­vr­še­nih os­no­va, od­nos­no oko 900 mi­li­ju­na ku­na. Te prav­ne oso­be, njih 587, či­ni­le su kra­jem pro­sin­ca sve­ga 3,4% ukup­no­ga bro­ja in­sol­vent­nih prav­nih oso­ba, no u nji­ma je bi­lo za­pos­le­no vi­še od po­lo­vi­ne (52%) ukup­no za­pos­le­nih u prav­nim oso­ba­ma, blo­ki­ra­nim 120 i vi­še da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.