Bro­dos­plit će gra­di­ti još 22 brane za Ve­ne­ci­ju

Unos­no Is­po­ru­čit će 63 brane za 70 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split Tvrt­ka Bro­dos­plit će gra­di­ti do­dat­ne 22 če­lič­ne brane za za­šti­tu ta­li­jan­ske Ve­ne­ci­je od po­pla­ve. Na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju ar­hi­tek­ton­sko­gra­đe­vin­ski kon­zor­cij Ve­ne­zia Nu­ova iz­a­brao ga je za gra­di­te­lja bra­na za po­s­ljed­nji, če­t­vr­ti pro­laz San Ni­co­lo, što kroz Ve­ne­ci­jan­sku la­gu­nu vo­di pre­ma gra­du, pri­op­ći­li su u pe­tak iz split­sko­ga šk­ve­ra.

Pro­jek­tom je ukup­no pre­dvi­đe­no pos­tav­lja­nje 78 bra­na, pa će uz pret­hod­no do­bi­ve­ne pos­lo­ve grad­nje če­lič­nih bra­na ko­je će bi­ti ins­ta­li­ra­ne na pro­la­zi­ma Ma­la­moc­co i Chi­og­gia Bro­dos­plit is­po­ru­či­ti 63 brane ko­je obu­hva­ća­ju 20.000 to­na ugra­đe­nog če­li­ka ukup­ne vri­jed­nos­ti 70 mi­li­ju­na eura, što uklju­ču­je ra­do­ve i lo­gis­ti­ku, sto­ji u pri­op­će­nju split­ske tvrt­ke. Ugo­vor bi tre­bao bi­ti pot­pi­san u trav­nju, a ra­do­vi na grad­nji do­dat­nih bra­na bit će nas­tav­lje­ni u se­rij­skoj pro­izvod­nji već ugo­vo­re­nih če­lič­nih bra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.