Opa­ti­ji des­ti­na­cij­ski ak­cij­ski plan

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fa­kul­tet za menadžment u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu (FMTU) iz Opa­ti­je i Grad Opa­ti­ja pot­pi­sa­li su u pe­tak spo­ra­zum o pos­lov­noj su­rad­nji. On obu­hva­ća iz­ra­du znans­tve­nih i struč­nih stu­di­ja i ana­li­za, pri­pre­me i pro­ved­be pro­je­ka­ta fi­nan­ci­ra­nih iz EU fon­do­va, su­rad­nju u iz­ra­di po­je­di­nih seg­me­na­ta pros­tor­nih i dru­gih ra­zvoj­nih pla­no­va, odr­ža­va­nje znans­tve­nih i struč­nih pre­da­va­nja i edu­ka­cij­skih pro­gra­ma te os­ta­lih pos­lo­va od za­jed­nič­kog in­te­re­sa. Pr­va ak­tiv­nost ko­ja će pro­iza­ći iz pot­pi­sa­no­ga spo­ra­zu­ma iz­ra­da je Des­ti­na­cij­skog ak­cij­skog pla­na Opa­ti­je. Opa­ti­ja i FMTU će za­jed­no po­kre­nu­ti i ure­đe­nje pla­že is­pod zgra­de fa­kul­te­ta u Iki po­kraj Opa­ti­je. Plan je da se na tom pros­to­ru, za­sad po­sve za­pu­šte­nom, ure­di uči­oni­ca za po­tre­be nas­ta­ve i ak­tiv­nos­ti fa­kul­te­ta te po­zor­ni­ce na otvo­re­nom, kao no­ve lo­ka­ci­je za kul­tur­no­za­bav­ne sa­dr­ža­je fa­kul­te­ta, Sve­uči­li­šta i lo­kal­ne za­jed­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.