Rud­ni­ku Re­sa­vi­ca i da­lje su­bven­ci­je

Na­kon pres­tan­ka dr­žav­ne za­šti­te

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vla­da Sr­bi­je nas­ta­vit će su­bven­ci­oni­ra­ti rudnik Re­sa­vi­ca i ka­da is­tek­ne rok za dr­žav­nu za­šti­tu te ve­li­ke kom­pa­ni­je. Stav vla­de je da JP Re­sa­vi­ca mo­ra nas­ta­vi­ti nor­mal­no ra­di­ti i na­kon 31. svib­nja, ka­da is­tje­če rok do ko­jeg će dr­ža­va šti­ti­ti kom­pa­ni­ju. U me­đu­vre­me­nu, tra­žit će se ku­pac za rudnik.

Pro­ra­ču­nom je za ovu go­di­nu pre­dvi­đen jed­na­ki iz­nos su­bven­ci­ja za Re­sa­vi­cu kao la­ni, ka­da je ta tvrt­ka do­bi­la 4,4 mi­li­jar­de di­na­ra, što po­kri­va pla­će za­pos­le­nih, re­mon­te i inves­ti­ci­je. Dio ko­ji su­bven­ci­je ne po­kri­va­ju je nak­na­da za smjen­ski rad. Ti­me će se po­za­ba­vi­ti rad­na sku­pi­na, a rok za rje­še­nje je sre­di­na ožuj­ka. Dr­ža­va bi tre­ba­la is­pla­ti­ti ru­da­ri­ma 1,2 mi­li­jar­de di­na­ra jer im go­di­na­ma ni­je pla­ća­la nak­na­du za rad u smje­na­ma, na ko­ju za­pos­le­ni po za­ko­nu ima­ju pra­vo. Vla­da Sr­bi­je pris­ta­la je za to osi­gu­ra­ti no­vac.

PD

Rad­ni­ci oče­ku­ju is­pla­tu nak­na­de za rad u smje­na­ma ko­ju ni­su do­bi­li go­di­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.