GEOX U VRANJU

OTVO­RIO NO­VI POGOM

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja Geox otvo­ri­la je pro­izvod­ni po­gon u Vranju, na ju­gu Sr­bi­je. Do­bi­li su dr­žav­ne su­bven­ci­je od po 9000 eura po za­pos­le­nom rad­ni­ku, što je uz pla­ni­ra­nih 1250 rad­ni­ka ukup­no ne­što vi­še od 11,250.000 eura. Grad Vra­nje ulo­žio je pet mi­li­ju­na eura i osi­gu­rao in­fras­truk­tu­ru. Me­đu­tim, po­je­di­ne kom­pa­ni­je, čla­ni­ce klas­te­ra na­zva­nog Ko­šta­na, po biv­šem ve­li­kom pro­izvo­đa­ču ci­pe­la, od dr­ža­ve su po no­vom rad­nom mjes­tu do­bi­va­le iz­me­đu 2000 i 5000 eura su­bven­ci­ja. “Vla­da Sr­bi­je da­la je mno­go nov­ca da bi­smo ima­li ta­kav brend ka­kav je Geox u Vranju“, re­kao je pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.