U SLO­VE­NI­JI 6% VI­ŠE

TU­RIS­TA IZ SR­BI­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zdrav­ko Po­či­val­šek, slo­ven­ski mi­nis­tar za gos­po­dar­ski ra­zvoj i teh­no­lo­gi­ju, na otva­ra­nju Me­đu­na­rod­nog saj­ma tu­riz­ma u Be­ogra­du re­kao je da su po bro­ju po­sje­ta Slo­ve­ni­ji sr­p­ski tu­ris­ti na pe­tom mjes­tu i da je 2015. u toj zem­lji bo­ra­vi­lo oko 85.000 gos­ti­ju iz Sr­bi­je, šest pos­to vi­še ne­go u 2014., ko­ji su os­tva­ri­li sko­ro 210.000 no­će­nja. “To­me pri­do­no­se do­bro ra­zvi­je­na in­fras­truk­tu­ra i re­dov­ne avi­on­ske li­ni­je od Ljub­lja­ne do Be­ogra­da”, re­kao je Po­či­val­šek i do­dao da su Sr­bi­ma u Slo­ve­ni­ji naj­zam­lji­vi­je to­pli­ce, pla­ni­ne i Ljub­lja­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.