DELP­HI AUTOMOTIVE

STI­ŽE U NO­VI SAD

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­stav­ni­ci vla­de Sr­bi­je i bri­tan­ske kom­pa­ni­je Delp­hi Automotive pot­pi­sa­li su kra­jem proš­log tjed­na ugo­vor o po­ti­caj­nim sred­stvi­ma za no­vi pro­izvod­ni po­gon u No­vom Sadu, u ko­jem će se do kra­ja slje­de­će go­di­ne za­pos­li­ti 1000 rad­ni­ka. Po­gon u objek­tu biv­še tvor­ni­ce Ne­obus u No­vom Sadu, pro­izvo­dit će di­je­lo­ve za vo­de­će pro­izvo­đa­če auto­mo­bi­la. Delp­hi Au­to­ma­ti­ve glo­bal­ni je do­bav­ljač auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je či­je je sje­di­šte u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a teh­nič­ke cen­tre, pro­izvod­ne po­go­ne i ser­vi­se za po­dr­šku kup­ci­ma ima u 44 zem­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.