CG da­je po­pust od 30% za lje­to­va­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­na Go­ra na Saj­mu tu­riz­ma u Be­ogra­du nu­di po­pus­te do 30 pos­to za lje­to­va­nje na cr­no­gor­skom pri­mor­ju. Pre­ma ri­je­či­ma, Želj­ke Ra­dak Ku­ka­vi­čić, di­rek­to­ri­ce Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Cr­ne Go­re, ta zem­lja na saj­mu pred­stav­lja mo­re, pla­ni­ne, na­ci­onal­ne par­ko­ve, od­nos­no i sje­ver i jug, a tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je pred­sta­vit će bu­dvan­sku, ul­cinj­sku i bar­sku ri­vi­je­ru, kao i ci­je­lo pri­mo­rje.

“Vje­ru­jem da je Cr­na Go­ra jed­na od omi­lje­ni­jih des­ti­na­ci­ja za tu­ris­te iz Sr­bi­je”, re­kao je Pre­drag Je­lu­šić, dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma. Proš­le go­di­ne Cr­nu Go­ru po­sje­ti­lo je oko 370.000 tu­ris­ta iz Sr­bi­je i os­tva­ri­lo 1,9 mi­li­ju­na no­će­nja, a tu­ris­tič­ki dje­lat­ni­ci Cr­ne Go­re oče­ku­ju da će ih ove go­di­ne do­ći 400.000.

PD

Cr­nu Go­ru je la­ni po­sje­ti­lo 370 ti­su­ća tu­ris­ta iz Sr­bi­je ko­ji su os­tva­ri­li 1,9 mil. no­će­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.