Ko­me će pro­da­ti Pe­trol?

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

HEP se spo­mi­njao kao oz­bi­ljan kan­di­dat

Me­đu naj­oz­bilj­ni­jim kan­di­da­ti­ma za pre­uzi­ma­nje Pe­tro­lo­vog udje­la u GEN-I-ju u ruj­nu proš­le go­di­ne spo­mi­njao se HEP. Ta­da je to bi­lo u skla­du s naj­a­va­ma ka­ko će se HEP ši­ri­ti u re­gi­ji. Ka­ko se na­vo­di­lo, pra­vo pr­vo­ku­pa za udjel Pe­tro­la ima GEN Energija, ali se tvr­di­lo da Pe­trol to la­ko mo­že iz­bje­ći. Udio u GEN-I-ju kon­tro­li­ra pu­tem IGES-a, pa ako u Petrolu od­lu­če na pro­da­ju, pra­vo pr­vo­ku­pa ne­će se uze­ti u ob­zir, tvr­di­lo se. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su se ta­da spo­mi­nja­le, za pe­de­set pos­to tvrt­ke GEN-I Petrolu se nu­di­lo oko dva­de­set mi­li­ju­na eura, ma­nje od po­lo­vi­ne pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti tog udje­la. GEN-I je 2014. go­di­ne os­tva­rio 1,3 mi­li­jar­de eura pri­ho­da i 5,2 mi­li­ju­na eura do­bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.