EU­ROP­SKOJ CO­CA-CO­LI

PA­LI PRI­HO­DI I DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska po­druž­ni­ca Co­ca-Co­le u pe­tak je obja­vi­la pad lanj­skih pri­ho­da, po­naj­vi­še zbog de­val­va­ci­je ru­ske rub­lje. Pri­ho­di Co­ca-Co­la HBC-a sni­že­ni su na go­diš­njoj ra­zi­ni za 2,5 pos­to na 6,35 mi­li­jar­di eura. Pri to­me su te­čaj­ni utje­ca­ji sma­nji­li pri­ho­de za pre­ko pet pos­to, jav­lja Re­uters. Mo­že se re­ći da je te­čaj bio glav­ni za­maš­njak pa­da pri­ho­da s ob­zi­rom da je pro­daj­ni vo­lu­men u proš­loj go­di­ni po­rat­sao go­to­vo tri pos­to. Ka­da se sve zbro­ji, ne­to do­bit je pa­la za 4,9 pos­to na 280,3 mi­li­ju­na eura. Pod­sje­ti­mo, Co­ca-Co­la HBC pu­ni i pro­da­je po­pu­lar­no ga­zi­ra­no pi­će u 28 dr­ža­va, uklju­ču­ju­ći Ru­si­ju, Ukra­ji­nu i Ni­ge­ri­ju. Kom­pa­ni­ja je os­no­va­na 1969. u Grč­koj, ali je pre­ba­ci­la sje­di­šte u Švi­car­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.