UBER U KI­NI GO­DIŠ­NJE

GU­BI MI­LI­JAR­DU DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka tvrt­ka za pri­je­voz put­ni­ka Uber go­diš­nje u Ki­ni gu­bi vi­še od mi­li­jar­de do­la­ra zbog žes­to­ke kon­ku­ren­ci­je s ko­jom su su­oče­ni, po­ru­čio je iz­vr­š­ni di­rek­tor Tra­vis Ka­la­nick. Po­da­tak o gu­bit­ci­ma, ko­ji je pre­ni­je­la ka­nad­ska in­ter­net­ska stra­ni­ca spe­ci­ja­li­zi­ra­na za vi­jes­ti s po­dru­čja teh­no­lo­gi­je Be­ta­kit, kas­ni­je su za Re­uters po­t­vr­di­li iz ki­ne­skog ogran­ka. Ame­rič­ka teh­no­lo­ška plaf­tor­ma svo­je us­lu­ge od 2014. nu­di u Ki­ni, gdje joj oš­tru kon­ku­ren­ci­ju pred­stav­lja tvrt­ka Di­di Ku­aidi, naj­ve­ći pru­ža­telj tak­si us­lu­ga u Ki­ni. Ube­ro­ve us­lu­ge dos­tup­ne su u vi­še od 40 ki­ne­skih gra­do­va.

Ra­de u 40 gra­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.