Iz­vr­s­ni re­zul­tat Guc­ci­ja i Yves Sa­int La­uren­ta

Iz­ne­na­di­li Mod­ni bren­do­vi bo­lji od prog­no­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Pri­ho­di fran­cu­skog Ke­rin­ga ko­ji po­sje­du­je Guc­ci i YSL uve­ća­li su se za ci­je­lu proš­lu go­di­nu go­to­vo pet pos­to na 11,6 mi­li­jar­di eura

Snaž­na pro­da­ja i do­bri re­zul­ta­ti u po­s­ljed­njem tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne obi­ljež­ja su pos­lo­va­nja fran­cu­ske gru­pe luk­suz­nih bren­do­va Ke­ring unu­tar ko­jih se na­la­ze mar­ke po­put Guc­ci­ja i Yves Sa­int La­uren­ta. Pos­lov­ni re­zul­ta­ti nad­ma­ši­li su oče­ki­va­nja: u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju bi­lje­že 3,2 mi­li­jar­di eura pri­ho­da ili osam pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, dok su ana­li­ti­ča­ri pre­dvi­đa­li rast od 4,1 pos­to.

Pri­ho­di gru­pe u ci­je­loj go­di­ni iz­no­si­li su 11,6 mi­li­jar­di eura ili 4,6 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Ope­ra­tiv­na do­bit u 2015. go­di­ni iz­no­si­la je 1,68 mi­li­jar­di eura. Guc­ci­je­va pro­da­ja po­ras­la je pet pos­to, dok se zas­lu­ge za us­pjeh pri­pi­su­ju no­vom di­zaj­ne­ru Ale­ssan­dru Mic­he­leu ko­ji je do­šao proš­le go­di­ne. Yves Sa­int La­urent, ko­ji či­ni vi­še od 10 pos­to Ke­rin­go­ve pro­da­je, ta­ko­đer je pos­lo­vao bo­lje od oče­ki­va­nog. Pri­ho­di su po­ras­li 27,4 pos­to.

RE­UTERS

Pro­da­ja Guc­ci­ja po­ras­la je pet pos­to za­hva­lju­ju­ći no­vom di­zaj­ne­ru Ale­ssan­dru Mic­he­leu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.