Naj­tr­go­va­ni­ja di­oni­ca HT-a

Skok od 4,48 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Re­dov­ni pro­met na Za­gre­bač­koj bur­zi proš­log je tjed­na iz­no­sio oko 38 mi­li­ju­na ku­na, što je oko 15 mi­li­ju­na ma­nje ne­go tje­dan ra­ni­je. U blok pro­me­tu re­dov­nom di­oni­com Kon­ča­ra elek­tro­in­dus­tri­je pro­tr­go­va­no je još 3,4 mi­li­ju­na ku­na, a di­oni­com Pe­ve­ca 3,7 mi­li­ju­na ku­na. Di­oni­ca Pe­ve­ca od da­nas pre­la­zi u mo­da­li­tet re­do­vi­te tr­go­vi­ne. Naj­ve­ći re­dov­ni pro­met, 8,3 mi­li­ju­na ku­na, os­tva­ren je proš­lo­ga tjed­na di­oni­com HTa, či­ja je ci­je­na sko­či­la 4,48 pos­to, na 146,5 ku­na, što je nje­zi­na naj­vi­ša ra­zi­na od kra­ja lis­to­pa­da proš­le go­di­ne. Ina­če, HT će ovog tjed­na obja­vi­ti re­zul­ta­te.

Ovog tjed­na HT objav­lju­je re­zul­ta­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.