Fra­nak i Kre­da

Na­pad na Ma­ri­ća uvod u za­kon o stam­be­nom kre­di­ti­ra­nju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Ka­ko je Vla­da po­t­vr­đe­na tek pri­je mje­sec da­na, EK će vje­ro­jat­no ima­ti slu­ha za kaš­nje­nje

Vod­stva udru­ga Fra­nak i Kre­da žes­to­ko su re­agi­ra­la na iz­ja­ve ko­je je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić u in­ter­v­juu ovog vi­ken­da dao ve­za­no uz slu­čaj CHF kre­di­ta i nji­ho­vu ko­nver­zi­ju. Ni­je im se svi­dje­lo što je go­vo­re­ći o pro­ra­ču­nu kons­ta­ti­rao da “kroz iz­mak­lu do­bit ba­na­ka pro­ra­čun gu­bi oko 700 mi­li­ju­na ku­na po po­re­zu na do­bit”.

Mo­žda im se ni­je svi­dje­lo ni što je re­kao da je “kao što je bio spre­man raz­go­va­ra­ti s Udru­gom Fra­nak, spre­man raz­go­va­ra­ti i s pred­stav­ni­ci­ma ba­na­ka o toj pro­ble­ma­ti- ci”. Po­tre­bu otva­ra­nja di­ja­lo­ga Ma­rić je, us­to, objas­nio i ti­me što je “ne pre­ju­di­ci­ra­ju­ći re­zul­ta­te bi­lo kak­vog sud­skog pro­ce­sa ili ar­bi­tra­že, sa­ma ve­li­či­na iz­no­sa šte­te za ban­ke (7-8 ml­rd. ku­na) vr­lo oz­bilj­no upo­zo­re­nje”.

Dvje­ma je udru­ga­ma ko­je da­nas pred­stav­lja­ju in­te­res­nu sku­pi­nu ko­ja je u ina­če le­gi­tim­nom ak­ti­viz­mu u bor­bi za za­šti­tu pra­va po­tro­ša­ča odav­no iz­aš­la ih ra­zum­nih ok­vi­ra dje­lo­va­nja sve to lo­še sje­lo. Pa su mi­nis­tru s dok­to­ra­tom i ma­kro­eko­no­mi­jom kao jed­nom od spe­ci­jal­nos­ti odr­ža­le lek­ci­ju o za­ko­nu spo­je­nih po­su­da u eko­no­mi­ji. Kre­da ga je pri­tom je po­čas­ti­la i epi­te­tom “Su­per Hi­ka”. Žes­ti­na re­ak­ci­je po­ka­zu­je da se u Fran­ku i Kre­di još ni­su po­mi­ri­li s tim da nji­ho­ve pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je u rje­ša­va­nju pro­ble­ma kre­dit­nih duž­ni­ka ni­su is­te kao pri­je iz­bo­ra i da su ne­pro­por­ci­ona­lan utje­caj na npr. za­kon­ska rje­še­nja do­ne­dav­no cr­pi­li iz pre­diz­bor­nih mo­ti­va po­li­ti­ke.

To je bi­lo oči­to i u lanj­skim naj­a­va­ma “po­seb­nog” za­ko­na o stam­be­nom kre­di­ti­ra­nju. Pod­gri­ja­va­ju­ći sa­vez­niš­tvo s gra­đa­ni­ma i su­kob­lje­nost s ban­ka­ma biv­ši je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Boris La­lo­vac pri­je­tio ka­ko će već u ruj­nu iz­a­ći sa sve­obu­hvat­nim pri­jed­lo­gom za­ko­na, ko­jim će se do­dat­no re­gu­li­ra­ti pi­ta­nje pri­hvat­lji­vos­ti va­lut­nih kla­uzu­la, ko­nver­zi­je, pro­cje­na ne­kret­ni­na, ovr­ha. I to, ka­ko je is­ti­cao, neo­vis­no o to­me ho­će li se do­tad s ban­ka­ma do­go­vo­ri­ti na­čin ko­nver­zi­je.

Obe­ća­nje o za­ko­nu o stam­be­nom kre­di­ti­ra­nju je pos­lu­ži­lo svr­si, a neg­dje na lje­to je za­bo­rav­lje­no, iako je to dio obve­za za­kon­skog us­kla­đi­va­nja s eu­rop­skom Di­rek­ti­vom (2014/17/EU) o ugo­vo­ri­ma o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju za stambene ne­kret­ni­ne. Udru­ga Kre­da će na te­mu utje­ca­ja te di­rek­ti­ve na pra­va i za­šti­tu po­tro­ša­ča da­nas odr­ža­ti jav­nu tri­bi­nu. Ras­pra­va o to­me je do­bro­doš­la jer Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja po­la­ko cu­re i ro­ko­vi za za­kon­sko us­kla­đi­va­nje.

S ob­zi­rom na za­okup­lje­nost pro­ra­ču­nom, iz­vjes­no je da će no­va Vla­da pro­bi­ti rok od dvi­je go­di­ne od stu­pa­nja na sna­gu, ko­ji is­tje­če za ma­nje od mje­sec da­na (21. ožuj­ka). Ka­ko je Vla­da po­t­vr­đe­na tek pri­je mje­sec da­na, EK će vje­ro­jat­no ima­ti slu­ha za kaš­nje­nje. To­me se ipak tre­ba po­sve­ti­ti što pri­je iako su ne­ka rje­še­nja iz te di­rek­ti­ve u nas već ugra­đe­na kroz in­ter­ven­ci­je u Za­kon o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju, i to čak stro­že ne­go­li na­la­že sa­ma Di­rek­ti­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.