Ore­ško­vi­ći us­pje­li ušte­dje­ti 15 mi­li­ju­na ku­na

Imo­vi­na na sun­cu Objav­lje­ne imo­vin­ske kar­ti­ce pre­mi­je­ra i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Obi­telj Ore­ško­vić u Za­gre­bu po­sje­du­je stan od 284 kva­dra­ta, vri­je­dan 5,5 mi­li­ju­na ku­na, te gra­đe­vin­sko zem­lji­šte po­vr­ši­ne 3000 če­tvor­nih me­ta­ra vri­jed­no mi­li­jun ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci iz imo­vin­ske kar­ti­ce pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Obje ne­kret­ni­ne su u vlas­niš­tvu premijerove su­pru­ge, kao i dva auto­mo­bi­la - BMW 535 XD iz 2012. vri­je­dan 300.000 ku­na te Lexus GX 470 iz 2008. od oko 60.000 ku­na. Pre­mi­jer i su­pru­ga po­sje­du­ju po je­dan sat mar­ke Ome­ga, sva­ki vri­je­dan 50 ti­su­ća ku­na.

Ore­ško­vić kao pred­sjed­nik Vla­de mje­seč­no za­ra­đu­je 21.924 ku­ne ne­to, a nje­go­va obi­telj ukup­no ima 1,64 mi­li­ju­na ka­nad­skih do­la­ra i 903.000,00 eura ušte­đe­vi­ne, što pre­ra­ču­na­to iz­no­si ukup­no ne­što vi­še od 15 mi­li­ju­na ku­na. Bo­žo Pe­trov pak kao pot­pred­sjed­nik Vla­de os­tva­ru­je pla­ću od 18.783,07 ku­na ne­to, od ne­kret­ni­na ima obi­telj­sku ku­ću u Met­ko­vi­ću vri­jed­nu 222.000 ku­na, ko­ju je ku­pio po­zaj­mi­com od Mar­ti­na Vi­do­vi­ća. Po­zaj­mi­cu je uzeo 2013. na 20 go­di­na, a mje­seč­no ot­pla­ću­je 925 ku­na. Je­di­na po­kret­ni­na mu je auto­mo­bil mar­ke re­na­ult clio iz 2006., ko­ji pro­cje­nju­je na 35.000 ku­na.

PA­TRIK MACEK/PIX

Ti­ho­mir Ore­ško­vić i Bo­žo Pe­trov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.