7413 POS­LO­DA­VA­CA

PLA­ĆE NE IS­PLA­ĆU­JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Pla­će u Hr­vat­skoj ne is­pla­ću­je ukup­no 7413 pos­lo­dav­ca, ko­ji za­poš­lja­va­ju 25.845 rad­ni­ka, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ji po­da­ci Po­rez­ne upra­ve u raz­dob­lju od si­ječ­nja do pro­sin­ca 2015. Me­đu oni­ma ko­ji ne pla­ća­ju rad­ni­ke na­la­zi se 6164 tvrt­ki u ko­ji­ma je za­pos­le­no 22.198 rad­ni­ka, dok os­ta­tak či­ne 1249 obrt­ni­ka s 3656 za­pos­le­nih. Po­da­ci ne uklju­ču­ju po­rez­ne obvez­ni­ke ko­ji ni­su dos­ta­vi­li JOPPD obra­zac, kao ni one ko­ji pla­će ni­su is­pla­ti­li ba­rem tri mje­se­ca uzas­top­no ili tri mje­se­ca u po­s­ljed­njih šest mje­se­ci 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.