Jed­na od pre­pre­ka ja­čem ra­zvo­ju su i raz­li­či­te va­lu­te

Na du­gom šta­pu Struč­nja­ci po­dr­ža­va­ju pro­jekt, ali na­gla­ša­va­ju i niz pro­ble­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

To je ko­rak u pra­vom smje­ru, no ra­di se o du­go­roč­nom pro­jek­tu ko­ji u pr­voj fa­zi po­dra­zu­mi­je­va po­ve­zi­va­nje su­di­oni­ka da pros­li­je­đu­ju na­lo­ge”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku Da­ni­jel Ne­vi­dal iz In­terCa­pi­ta­la, naj­ve­će bro­ker­ske ku­će po pro­me­tu u 2015. U kas­ni­jim fa­za­ma, do­da­je, os­ta­je ujed­na­či­ti in­di­vi­du­al­ne sus­ta­ve na­mi­re ko­ji u po­je­di­nim zem­lja­ma raz­li­či­to ri­je­še­ne, s pre­pre­kom raz­li­či­tih va­lu­ta. “Mi smo kao ku­ća od­mah po­dr­ža­li taj pro­jekt, kao i sva­ku dru­gi ko­ji će re­zul­ti­ra­ti ve­ćom lik­v­d­noš­ću i pro­mo­ci­jom tr­ži­šta”, do­da­je.

Prem­da slič­nih ini­ci­ja­ti­va tre­nut­no u Eu­ro­pi ne­ma, na­ši su­go­vor­ni­ci is­ti­ču da će se na taj na­čin po­ve­ća­ti lik­vid­nost bur­zi jer se ne stva­ra alternativno tr­ži­šte već pos­to­je­ća za­dr­ža­va­ju svoj iden­ti­tet.

“U ovom biz­ni­su što si ve­ći, to je bo­lje, a plat­for­ma će za­si­gur­no bi­ti do­bar sig­nal stra­nim institucionalnim inves­ti­to­ri­ma ko­ji u jed­nom ko­ra­ku do­bi­va­ju pris­tup na pet tr­ži­šta. Ako na plat­for­mi ko­ti­ra pet kom­pa­ni­ja s ve­li­kom tr­žiš­nom ka­pi­ta­li­za­ci­jom, atrak­tiv­nost je pu­no ve­ća ne­go na po­je­di­nač­noj bur­zi”, ka­že Ne­vi­dal.

Op­ti­mis­ti­čan je vlas­nik Hi­ta vri­jed­nos­ni­ca Ivan Ta­din te is­ti­če da se i ma­lim inves­ti­to­ri­ma otva­ra­ju no­ve pri­li­ke za ula­ga­nja. “Do­ma­ći ula­ga­či ko­ji ku­pu­ju stra­ne vri­jed­nos­ni­ce naj­vi­še su orjen­ti­ra­ni na SAD i Eu­ro­pu, po­seb­no Nje­mač­ku, zbog lik­vid­nos­ti. Ovo je mo­guć­nost da na jed­nom mjes­tu vi­de i su­sjed­na tr­ži­šta, po­vi­jes­na kre­ta­nja ci­je­na i ima­ju pri­li­ke za ula­ga­nja”, ka­že.

S po­kre­ta­njem raz­mje­ne na­lo­ga za mje­sec da­na bit će pred­stav­ljen i blu­ec­hip in­deks SEE LinX i tre­bao po­ve- ća­ti vid­lji­vost re­gi­onal­nog tr­ži­šta. On će bi­ti sas­tav­ljen, nes­luž­be­no se doz­na­je, od de­se­tak di­oni­ca, pet hr­vat­skih, tri bu­gar­ske i dvi­je makedonske. Na ZSE oče­ku­ju da će se već pr­vog da­na spo­ji­ti oko osam čla­no­va s Bu­gar­ske te po de­set čla­no­va Ma­ken­don­ske i Za­gre­bač­ke bur­ze, a za tr­go­va­nje će bi­ti dos­tup­no 387 vri­jed­nos­ni­ca. Re­gi­onal­na plat­for­ma za­sad os­ta­je iz­van fo­ku­sa naj­ve­ćih do­ma­ćih inves­ti­to­ra. Za­kon­ska re­gu­la­ti­va ogra­ni­ča­va obvez­ne mi­ro­vin­ske fon­do­ve s por­t­fe­ljem ve­ćim od 74 mi­li­jar­de ku­na na ula­ga­nja is­klju­či­vo u zem­lje Eu­rop­ske uni­je i OECDa, što is­klju­ču­je Ma­ke­do­ni­ju i Sr­bi­ju.

“Mi smo ve­za­ni za iz­da­va­te­lje, a ne mjes­to gdje di­oni­ce ko­ti­ra­ju, pa nam in­deks za­sad ni­je re­le­van­tan. Ako hr­vat­ska di­oni­ca ko­ti­ra u Ma­ke­do­ni­ji, mi u nju mo­že­mo ula­ga­ti, no ma­ke­don­ska mo­že ko­ti­ra­ti i u Lon­do­nu, ali nam ni­je tar­get”, ka­že je­dan mi­ro­vi­nac. Hi­po­tet­ski bi, ka­že, mo­gli za­obi­laz­no ula­ga­ti kroz inves­ti­cij­ske fon­do­ve ko­ji ci­lja­ju i na re­gi­onal­na tr­ži­šta, no ta se prak­sa iz­bje­ga­va jer ta­da čla­no­vi pla­ća­ju dvos­tru­ke tro­ško­ve uprav­lja­nja. Pod­sje­ća da ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni rizik va­lu­te u ko­joj su de­no­mi­ni­ra­ne di­oni­ce, a ko­ja je inves­ti­to­ri­ma pu­no bit­ni­ji fak­tor pri od­lu­či­va­nju, ne­go što je to la­ko­ća ula­ga­nja pu­tem je­dins­tve­ne re­gi­onal­ne plat­for­me.

RE­GI­ONAL­NA PLAT­FOR­MA ZA­SAD OS­TA­JE IZ­VAN FO­KU­SA NAJ­VE­ĆIH DO­MA­ĆIH INVES­TI­TO­RA JER ZA­KON­SKA RE­GU­LA­TI­VA OGRA­NI­ČA­VA MI­RO­VIN­SKE FON­DO­VE

PD

Pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra u Lon­do­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.