Di­oni­ca Pe­ve­ca u po­ne­dje­ljak se uvrstila me­đu top de­set tvrt­ki

Veliki obrat U pet go­di­na od ste­ča­ja do tr­go­va­nja na bur­zi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - bb

Di­oni­ca Pe­ve­ca (PVCMRA) u po­ne­dje­ljak se na Za­gre­bač­koj bur­zi uvrstila u klub top 10 tvrt­ki po os­tva­re­nom pro­me­tu, pro­tr­go­va­no je 3139 di­oni­ca za go­to­vo 313 ti­su­ća ku­na, uz ras­pon ci­je­ne od 97 do 115 ku­na. U tr­go­vi­nu na Mul­ti­la­te­ral­noj tr­go­vin­skoj plat­for­mi (MTPFor­tis) di­oni­ca Pe­ve­ca prim­lje­na je u stu­de­nom 2014. Pret­hod­no je, pod­sje­ti­mo, u lip­nju 2012. tvrt­ka us­pješ­no iz­aš­la iz ste­ča­ja, a tim je pos­tup­kom ‘kor­mi­la­rio’ Dar­ko Šket. Pre­ma bur­zov­nim po­da­ci­ma una­trag go­di­nu da­na, za­ključ­no s 19. ve­lja­čom, vlas­ni­ka je pro­mi­je­ni­lo 59.637 di­oni­ca, dok je uku­pan pro­met iz­no­sio 5,54 mi­li­ju­na ku­na. Kroz tri do­ka­pi­ta­li­za­ci­je pro­ve­de­ne iz­me­đu 2012. i 2014. iz­da­no je ukup­no 1.305.817 di­oni­ca uz no­mi­nal­nu ci­je­nu od 100 ku­na. Mje­ro­dav­nim ti­je­li­ma Za­gre­bač­ke bur­ze to jed­no­go­diš­nje tr­go­va­nje bi­lo je, či­ni se, do­volj­no do­bar raz­log za od­lu­ku da di­oni­ci Pe­ve­ca od 22. ve­lja­če 2016. odo­bre ubr­za­ni pre­la­zak u mo­da­li­tet re­do­vi­te tr­go­vi­ne jer, po­jaš­nja­va­ju, is­pu­nja­va sve kri­te­ri­je. Iz upra­ve Pe­ve­ca ovu od­lu­ku ko­men­ti­ra­ju di­plo­mat­skim rječ­ni­kom. “S ob­zi­rom da smo uvr­šte­ni u MTP tr­ži­šte na­ma se ni­šta ne mi­je­nja, to sa­mo zna­či da je na­ša di­oni­ca za­nim­lji­va inves­ti­to­ri­ma. Sve os­ta­le de­ta­lje tre­ba re­ći Za­gre­bač­ka bur­za,” kratka je po­ru­ka iz ure­da pred­sjed­ni­ka Upra­ve Dar­ka Ške­ta.

Šket je uz pot­po­ru vje­rov­ni­ka od posrnule tvrt­ke pre­tvo­rio Pe­ve­ca u vr­lo ja­kog tr­žiš­nog igra­ča, to­li­ko spret­nog da su u me­đu­vre­me­nu Hr­vat­sku na­pus­ti­la dva moć­na stra­na tr­gov­ca s po­du­dar­nim biz­ni­som, Ba­umax i Bri­cos­to­re pa Pe­vec svo­ju mre­žu ja­ča ula­ze­ći i u nji­ho­ve biv­še pros­to­re. U 14 gra­do­va ima 19 pro­daj­nih cen­ta­ra, za­poš­lja­va 1300 dje­lat­ni­ka i 2015. je za­klju­čio s pri­ho­dom ve­ćim od mi­li­jar­du ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.