Hr­vat­ske tvrt­ke ape­li­ra­ju na Ore­ško­vi­ća da omo­gu­ći ra­zvoj sve­mir­ske in­dus­tri­je

Člans­tvo Vla­da odr­ža­la sas­ta­nak s Eu­rop­skom sve­mir­skom agen­ci­jom s ci­ljem da otvo­ri put do 5,25 ml­rd. eura BU­DŽET ESA-E ZA 2016. RE­KORD­NO SKO­ČIO ZA 18,5 POS­TO NA RE­KOR­DAN IZ­NOS OD 5,25 MI­LI­JAR­DI EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Pro­blem je što se u nas još ni­je pre­poz­na­lo da je ESA tu pri­mar­no ka­ko bi otvo­ri­la pri­li­ke biz­ni­si­ma

Na­kon Ma­te Rim­ca ko­ji je pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću pos­lao osob­no pi­smo sa že­ljom da se u Hr­vat­skoj po­kre­ne auto­mo­bil­ska pro­izvod­nja, vo­di­telj ure­da Swiss Spa­ce Sys­tem­sa (S3) za Hr­vat­sku Slo­bo­dan Bo­sa­nac upu­tio je pre­mi­je­ru pi­sme­ni pri­jed­log da po­du­pre i ra­zvoj sve­mir­ske in­dus­tri­je. U svib­nju je Vla­da odr­ža­la ini­ci­jal­ni sas­ta­nak sa Eu­rop­skom sve­mir­skom agen­ci­jom (ESA), a on­da je sve sta­lo. Bo­sa­nac mo­li Ore­ško­vi­ća da što hit­ni­je ofor­mi hr­vat­sko tijelo ko­je bi bi­lo za­du­že­no za Sve­mir.

“Sve­jed­no je ho­će li to bi­ti Hr­vat­ska sve­mir­ska agen­ci­ja, Hr­vat­ski ured za sve­mir ili Na­ci­onal­no po­vje­rens­tvo za sve­mir, ključ­no je da se ubr­za­ju raz­go­vo­ri sa ESA-om ka­ko bi hr­vat­ske tvrt­ke do­bi­le pra­vo na­tje­ca­ti se za pos­lo­ve ko­je ESA ras­pi­su­je”, ka­že Bo­sa­nac.

Pr­vi pot­pis

Pri­je mje­sec da­na ESA je pri­hva­ti­la bu­džet za 2016. Re­kor­dan je i po ras­tu, jer je u od­no­su na go­di­nu pri­je ve­ći 18,4 pos­to, i po vri­jed­nos­ti, jer je sko­čio na 5,25 mi­li­jar­di eura. ESA ta sred­stva nu­di tvrt­ka­ma i is­tra­ži­vač­kim ins­ti­tu­ci­ja­ma iz ze­ma­lja čla­ni­ca kroz jav­ne na­tje­ča­je za pos­lo­ve is­tra­ži­va­nja, pro­izvod­nje i odr­ža­va­nja raz­li­či­tih teh­no­lo­gi­ja.

“Tvrt­ke iz Hr­vat­ske ne mo­gu do tih sred­sta­va, jer još ni­smo for­mal­no s ESAom ni­šta pot­pi­sa­li, a u Hr­vat­skoj se ne pre­poz­na­je da je pri­mar­ni smi­sao ESA-e da po­du­pre ra­zvoj tvrt­ki, zna­či po­du­zet­niš­tva, us­mje­re­nih ka sve­mi­ru i sve­mir­skim teh­no­lo­gi­ja­ma”, ka­že Bo­sa­nac.

U toj ga je mol­bi pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću po­dr­ža­lo još 45 pred­stav­ni­ka i struč­nja­ka iz tvrt­ki i ins­ti­tu­ci­ja, što do­ma­ćih, što stra­nih. Me­đu nji­ma je Fra­ne Miloš, ope­ra­tiv­ni di­re­kor za­gre­bač­ke tvrt­ke Amp­hi­nicy Tec­h­no­lo­gi­es, ko­ja je u Hr­vat­skoj ra­zvi­la sof­tver ko­ji 20 pu­ta br­že od NASA-e pre­uzi­ma po­dat­ke sa sa­te­li­ta. Miloš po­jaš­nja­va da oni su­ra­đu­ju sa ESAom, ali is­klju­či­vo pre­ko tvrt­ke kče­ri ko­ju ima­ju u Luk­sem­bur­gu, ko­ji je član ESA-e.

“Ape­li­rao bih na vlast da pre­go­vo­re o člans­tvu Hr­vat­ske u ESA-i ne sta­vi u la­di­cu, jer bi Amp­hi­nicy, ali i dru­ge hr­vat­ske tvrt­ke po­put Kon­ča­ra, Hi­per­sfe­re, RIZ-a i Ap­pli­ed ce­ra­mi­ca, na taj na­čin lak­še ra­di­li patente, mo­gli bi se lak­še udru­ži­va­ti s tvrt­ka­ma iz Nje­mač­ke, Fra­cu­ske, Ita­li­je i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je te bi mo­gli su­dje­lo­va­ti u kon­zor­ci­ji­ma ko­ji bi bi­li kon­ku­rent­ni oni­ma u SAD-u i Ja­pa­nu”, ka­že Miloš.

Ši­ro­ka po­dr­ška

Do­da­je da bi da je Hr­vat­ska čla­ni­ca ESA-e, Amp­hi­nicy u dvi­je go­di­ne mo­gao na­ras­ti za 50 pos­to po bro­ju za­pos­le­nih i po pri­ho­di­ma.

“U Hr­vat­skoj već ima­mo tvrt­ke po­put Kon­ča­ra ko­ji pro­izvo­de tran­sfor­ma­to­re, so­lar­ne će­li­je i ter­mič­ku iz­o­la­ci­ju ko­ju sve­mir­ska in­dus­tri­ja tre­ba”, po­jaš­nja­va Miloš. Ne ču­di sto­ga što su me­đu pot­pis­ni­ci­ma ini­ci­ja­ti­ve za sve­mir­sku in­dus­tri­ju u Hr­vat­skoj i struč­nja­ci iz Eric­sso­na Ni­ko­le Tesle, Kon­ča­re­vog Ins­ti­tu­ta za elek­tro­teh­ni­ku, di­zaj­ne­ri mi­kro­či­po­va iz za­gre­bač­ke tvrt­ke Sys­tem­com te struč­nja­ci s Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić, PMF-a, FER-a, Prav­nog fa­kul­te­ta, Tek­s­til­no-teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta, Fa­kul­te­ta pro­met­nih zna­nos­ti i FSB-a. Bo­sa­nac do­da­je da su po­dr­šku do­bi­li i od Hr­va­ta ko­ji ra­de ne slič­nim ins­ti­tu­ti­ma u Bri­ta­ni­ji, Nje­mač­koj i Dan­skoj. “Po­dr­žao nas je i San­ta­nu Dat­ta, di­rek­tor in­dij­skog cen­tra za sve­mir­ska i na­no­teh­no­lo­ška is­tra­ži­va­nja, a ko­ji je ne­ko vri­je­me ži­vo u Hr­vat­skoj”, za­klju­ču­je Bo­sa­nac.

ESA JE TU DA PO­MOG­NE HR­VAT­SKIM TVRT­KA­MA KO­JE RA­DE TEH­NO­LO­GI­JE US­MJE­RE­NE NA SVE­MIR

Slo­bo­dan Bo­sa­nac

S3 Hr­vat­ska APE­LI­RAM NA VLAST DA PRE­GO­VO­RE O ČLANS­TVU HR­VAT­SKE U ESA-I NE STA­VE U LA­DI­CU

Fra­ne Miloš

Amp­hi­nicy Tec­h­no­lo­gi­es

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.