Ni sve­mir im ni­je gra­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­va­ti­ma sve­mir ne­dos­tu­pan zbog bi­ro­kra­ci­je

Zbog to­ga što Hr­vat­ska ni­je čla­ni­ca Eu­rop­ske sve­mir­ske agen­ci­je (ESA), hr­vat­ske tvrt­ke ne mo­gu se ja­vi­ti na na­tje­ča­je ko­je ESA pla­ni­ra ras­pi­sa­ti ka­ko bi do 2030. na­pra­vi­la ba­zu na Mje­se­cu. Jed­na­ko ta­ko ne mo­gu se uklju­či­ti u ESA-in pro­jekt crp­lje­nja vo­de na Mar­su pla­ni­ran za 2019. kao ni u pos­lo­ve oko ESA-inog So­lar Or­bi­te­ra, pr­vog sa­te­li­ta ko­ji će iz­bli­za ana­li­zi­ra­ti Sun­ce. Sred­stva iz ESA-e mo­gu pov­la­či­ti je­di­no tvrt­ke iz čla­ni­ca, a uz mno­ge dr­ža­ve iz EU, čla­ni­ca ESA-e je čak i Ka­na­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.