AZTN: Ško­le ne smi­ju uvje­to­va­ti da su agen­ci­je čla­ni­ce UHPA-e

Na­kon vi­še­krat­nih upi­ta po­du­zet­ni­ka an­ti­mo­no­pol­ska agen­ci­ja pre­su­di­la u slu­ča­ju u ko­jem se vr­ti ve­lik no­vac

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - rk/vl

Ško­le, mi­nis­tar­stva i dru­ge us­ta­no­ve ko­je su, an­ga­ži­ra­ju­ći put­nič­ke agen­ci­je za or­ga­ni­za­ci­ju škol­skih i dru­gih or­ga­ni­zi­ra­nih pu­to­va­nja, na­vo­di­le da je ponuditelj du­žan u po­nu­di pri­lo­ži­ti do­kaz o člans­tvu u Udru­zi hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja (UHPA) kr­ši­le su te­melj­na na­če­la tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, za­klju­či­la je Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN).

“UHPA je stru­kov­na udru­ga hr­vat­skih put­nič­kih age­nu­dru­ga) ci­ja. No, os­ni­va­nje te udru­ge i člans­tvo u njoj ni­su uvje­to­va­ni Za­ko­nom o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu, ni­ti bi­lo ko­jim dru­gim pro­pi­som ko­ji ure­đu­je tu dje­lat­nost. Dak­le, ri­ječ je o pri­vat­noj udru­zi u ko­joj je člans­tvo pot­pu­no do­bro­volj­no i ne pred­stav­lja uvjet za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti put­nič­kih agen­ci­ja.

Sli­je­dom to­ga, člans­tvo po­nu­di­te­lja u UHPAi ne mo­že bi­ti uvjet za pod­no­še­nje po­nu­de i su­dje­lo­va­nje u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve. Na taj se na­čin po­du­zet­ni­ci ko­ji ni­su čla­no­vi UHPAe (ili su čla­no­vi dru­gih slič­nih stru­kov­nih stav­lja­ju u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj”, sto­ji u obraz­lo­že­nju AZTNa. Ni­je po­želj­no da na­ru­či­telj pod­no­še­nje po­nu­de uvje­tu­je člans­tvom po­nu­di­te­lja u odre­đe­nom udru­že­nju po­du­zet­ni­ka ili po­sje­do­va­njem ov­la­šte­nja/certifikata ko­je tak­vo udru­že­nje iz­da­je sa­mo svo­jim čla­no­vi­ma. Do­pis UHPAe ško­la­ma s pre­po­ru­kom da su­ra­đu­ju s agen­ci­ja­ma ko­je su spe­ci­ja­lis­ti za škol­ska pu­to­va­nja ni­je spo­ran, sma­tra­ju u AZTNu.

RI­JEČ JE O PRI­VAT­NOJ

UDRU­ZI U KO­JOJ JE ČLANS­TVO DO­BRO­VOLJ­NO I NE PRED­STAV­LJA UVJET ZA OBAV­LJA­NJE DJE­LAT­NOS­TI PUT­NIČ­KIH AGEN­CI­JA

Or­ga­ni­za­ci­ja škol­skih pu­to­va­nja di­gla bu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.