HUP edu­ci­ra po­du­zet­ni­ke na is­to­ku

Pu­ma U Vu­ko­var­skoj žu­pa­ni­ji kroz pro­gram do­sad proš­lo 2000 po­laz­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Vu­ko­var Ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju Pro­gra­ma usa­vr­ša­va­nja me­na­dže­ra (Pu­ma) pot­pi­sa­li su u po­ne­dje­ljak u Vu­ko­va­ru za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) Ber­nard Ja­ke­lić i vu­ko­var­sko­sri­jem­ski žu­pan Bo­žo Ga­lić. vri­jed­nost ugo­vo­ra je 50 ti­su­ća ku­na, od če­ga HUP i Žu­pa­ni­ja osi­gu­ra­va­ju po po­lo­vi­au.

Kroz taj je HUPov pro­gram u Vu­ko­var­sko­sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji i 10 go­di­na proš­lo go­to­vo 2000 po­laz­ni­ka, uglav­nom po­du­zet­ni­ka i na­da­re­nih stu­de­na­ta. “Na­ši pro­gra­mi su kon­ci­pi­ra­ni ta­ko da od­go­va­ra­ju ak­tu­al­nim po­tre­ba­ma po­du­zet­ni­ka, a ka­ko se pro­vo­de u Vu­ko­va­ru i Vin­kov­ci­ma, ra­ci­ona­li­zi­ra­mo i vri­je­me i pos­lo­va­nje is­toč­nos­la­von­skih po­du­zet­ni­ka svjes­nih po­tre­be cje­lo­ži­vot­ne edu­ka­ci­je”, iz­ja­vio je Ber­nard Ja­ke­lić.

Ber­nard Ja­ke­lić, za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra HUP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.