Ki­ne­ski Li Ten že­li sa 400 mil. do­la­ra ući u RTB Bor

Spas? Ki­ne­ska dr­žav­na kom­pa­ni­ja nu­di iz­laz po­sr­nu­lom sr­p­skom ru­dar­skom di­vu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

RTB Bor je jed­na od 17 sr­p­skih stra­te­ških tvrt­ki, a u pro­ble­mi­ma se naš­la na­kon ve­li­kog pa­da ci­je­ne ba­kra

Ki­ne­ska dr­žav­na ru­dar­ska kom­pa­ni­ja Li Ten upu­ti­la je pi­smo o in­te­re­su za stra­te­ško part­ner­stvo sa RTB Bo­rom. Ka­ko pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti, ki­ne­ska dr­žav­na kom­pa­ni­ja nu­di ula­ga­nja od 350 do 400 mi­li­ju­na do­la­ra, pr­vens­tve­no u ra­zvoj ru­dar­stva u RTB Bor. Za uz­vrat pred­stav­ni­ci Li Te­na tra­že ma­njin­ski udjel u naj­ve­ćem sr­p­skom pro­izvo­đa­ču ba­kra i zlata i shod­no to­me od­go­va­ra­ju­ći broj mjes­ta u Uprav­nom od­bo­ru i me­nadž­men­tu bor­ske kom­pa­ni­je. Ina­če RTB Bor je jed­na od 17 stra­te­ških kom­pa­ni­ja či­ji sta­tus mo­ra bi­ti ri­je­šen do 31. svib­nja ove go­di­ne, ka­da im is­ti­če za­šti­ta od vje­rov­ni­ka i dr­ža­va ih vi­še ne­će fi­nan­cij­ski po­ma­ga­ti. Du­go­vi RTBa iz­no­se oko po­la mi­li­jar­de eura, od če­ga je 150 mi­li­ju­na eura kre­dit za ko­ji jam­či dr­ža­va. Ove go­di­ne na na­pla­tu dos­pi­je­va pr­va ra­ta kre­di­ta od 23 mi­li­ju­na eura.

Ve­li­ko bre­me

Li Ten je spre­man da u na­red­nih pet go­di­na inves­ti­ra go­to­vo po­la mi­li­jar­di do­la­ra u otva­ra­nje rud­ni­ka ba­kra i zlata Ce­ro­vo u ok­vi­ru RTBa Bor. Ki­ne­zi su, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti, sprem­ni ulo­ži­ti no­vac za neo­p­hod­ne ru­dar­ske me­ha­ni­za­ci­je, kao i u grad­nju još jed­ne flo­ta­ci­je, pos­tro­je­nja u ko­jem bi se pre­ra­đi­va­la ru­da­ča iz Ce­ro­va.

Una­toč to­me što još ne­ma služ­be­nih re­ak­ci­ja Be­ogra­da na po­nu­du iz Ki­ne, Li Ten bi mo­gao s le­đa sr­p­ske vla­de ski­nu­ti ve­li­ko bre­me. Na­ime ka­ko je proš­log tjed­na za Ta­njug re­kao pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić: “Na­še mu­ke su rudnik Re­sa­vi­ca i RTB Bor. Nje­go­vu iz­ja­vu je proš­log pet­ka za Po­li­ti­ku po­no­vio i mi­nis­tar gos­po­dar­stva Želj­ko Ser­tić, ipak pri­tom ma­lo umi­riv­ši stras­ti uza­vre­le na­kon premijerove iz­ja­ve, re­kav­ši ka­ko RTB Bor ne­će bi­ti uga­šen.

“Či­nje­ni­ca je da RTB Bor sa gu­bit­kom zbog loših ci­je­na na svjet­skom tr­ži­štu. Ci­je­na ba­kra je sa 9500 do­la­ra po to­ni pa­la na 4150 do­la­ra. Tra­ži­mo re­še­nje ka­ko bi RTB Bor pos­lo­vao us­pješ­ni­je i bez gu­bi­ta­ka”, re­kao je Ser­tić za Po­li­ti­ku.

Pri­tom je na­gla­sio ka­ko je vla­da svjes­na da ve­lik dio is­toč­ne Sr­bi­je ovi­si o pos­lo­va­nju te kom­pa­ni­je, kao i či­nje­ni­kup­nju

ce da je mo­ra sa­ču­va­ti i za­šti­ti. No una­toč mo­žda i spa­so­nos­noj po­nu­di Ki­ne­za, či­ni se da će od­go­vor Be­ogra­da još ma­lo pri­če­ka­ti.

Če­ka­nje di­jag­no­ze

“Tre­nut­no tim kon­zul­tan­ske ku­će McKen­zie di­jag­nos­ti­ci­ra sta­nje u RTBu Bor i taj pro­ces će tra­ja­ti još ne­ko­li­ko tje­da­na, pos­li­je će­mo re­al­ni­je i pre­ciz­ni­je sagledati sta­nje i do­ni­je­ti od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke”, re­kao je Ser­tić.

U RTBu Bor je ra­ni­je ovog mje­se­ca po­če­lo an­ke­ti­ra­nje rad­ni­ka ko­ji su sprem­ni dra­go­volj­no pri­hva­ti­ti jed­nu od po­nu­đe­nih op­ci­ja so­ci­jal­nog pro­gra­ma s ci­ljem sma­nje­nja tro­ško­va pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je i nje­nog op­s­tan­ka na svjet­skom tr­ži­štu. Ka­ko jav­lja

Be­ta, Upra­va RTBa, ko­ja že­li sma­nji­ti tro­ško­ve za 1,1 mi­li­jun do­la­ra mje­seč­no, je za­klju­či­la da “ne pos­to­ji eko­nom­sko TRE­NUT­NO TIM KON­ZUL­TAN­SKE KU­ĆE MCKEN­ZIE

DI­JAG­NOS­TI­CI­RA STA­NJE U RTB-U BOR I TAJ PRO­CES ĆE TRA­JA­TI JOŠ NE­KO­LI­KO TJE­DA­NA, POS­LI­JE ĆE­MO RE­AL­NI­JE SAGLEDATI STA­NJE oprav­da­nje za vi­so­ke tro­ško­ve pla­ća i s ob­zi­rom na vo­lu­men pro­izvod­nje i pro­duk­tiv­nost po za­pos­le­nom”.

Po od­lu­ci Upra­ve RTBa, ka­ko bi se sma­nji­li tro­ško­vi svim rad­ni­ci­ma pri­op­će­no je da jed­na od mje­ra za oču­va­nje te kom­pa­ni­je po­dra­zu­mi­je­va so­ci­jal­ni pro­gram zbri­nja­va­nja za­pos­le­nih sa 38, 39 i 40 go­di­na rad­nog sta­ža, a tak­vih je, pre­ma po­da­ci­ma služ­bi kom­pa­ni­je 510. Oni bi, uz ot­prem­ni­nu, traj­no na­pus­ti­li po­sao i sa prim­lje­nom nak­na­dom če­ka­li is­pu­nje­nje uvje­ta za mi­ro­vi­nu. No pro­blem je što se u an­ke­ti njih sa­mo 146 pris­ta­lo na taj pro­gram.

PD

Upra­va že­li zbri­nu­ti 510

rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.