LA­NI 21,5% VI­ŠE TU­RIS­TA,

NAJ­VI­ŠE NO­ĆI­LI HR­VA­TI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

BiH je la­ni po­sje­ti­lo 1,029 mi­li­ju­na tu­ris­ta, što je 21,5 pos­to vi­še ne­go 2014. go­di­ne. Ka­ko su po­ka­za­li po­da­ci Agen­ci­je za sta­tis­ti­ku BiH, tu­ris­ti su 2015. go­di­ne os­tva­ri­li 2.143.118 no­će­nja, što je za 25,2 pos­too vi­še u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. Is­to­dob­no je broj no­će­nja do­ma­ćih tu­ris­ta bio ve­ći je za oko 15 pos­to, a stra­nih za 31 pos­to. U ukup­no os­tva­re­nom bro­ju no­će­nja udjel do­ma­ćih tu­ris­ta iz­no­si33,5 pos­to, a stra­nih 66,5 pos­to. Ka­da je pak ri­ječ o du­ži­ne bo­rav­ka stra­nih tu­ris­ta u BiH, na pr­vom mjes­tu je Mal­ta sa pro­sječ­nim za­dr­ža­va­njem od 5,7 no­ći, za­tim Juž­no­afrič­ka Re­pu­bli­ka sa 4,2 no­ći, Ku­vajt sa 3,3 no­ći, Fran­cu­ska sa 3,1 noć i La­tvi­ja s tri no­ći. U struk­tu­ri no­će­nja stra­nih tu­ris­ta, naj­vi­še no­će­nja os­tva­ri­li su tu­ris­ti iz Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.