BRO­DA­RI NA DNU - NAJ­VI­ŠE BRO­DO­VA U REZALIŠTIMA OD 1986.

SVI­JET

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Sa­mo proš­lo­ga tjed­na u re­za­li­šta je pro­da­no 16 bro­do­va či­me su ka­pa­ci­te­ti sma­nje­ni za 1,6 mi­li­ju­na to­na

Svjet­ska tr­go­vi­na, a ti­me i bro­dar­ski sek­tor u ta­ko su lo­šem sta­nju da vi­še bro­do­va od­la­zi u re­za­li­šta ne­go što ih iz­la­zi iz bro­do­gra­di­li­šta. Pre­ma is­tra­ži­va­nju ana­li­ti­ča­ra De­ut­s­c­he Bank, ti­je­kom proš­log tjed­na 16 bro­do­va za ra­su­te te­re­te pro­da­no je u sta­ro že­lje­zo ukup­nog ka­pa­ci­te­ta 1,6 mi­li­ju­na to­na. Is­to­vre­me­no je u mo­re po­ri­nu­to de­vet no- vih bro­do­va. Zbog ve­ćeg bro­ja bro­odva ko­ji su kre­nu­li na svo­ju po­s­ljed­nju plo­vid­bu ukup­ni glo­bal­ni ka­pa­ci­tet sma­njio se za mi­li­jun to­na. Me­đu­tim, ako bi po­da­tak od proš­lo­ga tjed­na pos­lu­žio kao po­ka­za­telj go­diš­njeg tren­da, mo­že se re­ći da se ka­pa­ci­te­ti smanjuju po sto­pi od 11 pos­to što je go­to­vo dvos­tru­ko vi­še od do­sa­daš­njeg re­kor­da od 6,3 pos­to pos­tav­lje­nog pri­je toč­no 30 go­di­na, pre­no­si Bu­si­ness In­si­der. Raz­lo­ga za za­bri­nu­tost u ve­zi sta­nja bro­dar­skog sek­to­ra ana­li­ti­ča­ri vi­de u miš­lje­nju bro­dov­las­ni­ka ko­ji ne oče­ku­ju ta­ko sko­ro opo­ra­vak po­traž­nje za brod­skim ka­pa­ci­te­ti­ma.

Bal­tic Dry In­dex (BDI), te­melj­ni po­ka­za­telj tro­ško­va pri­je­vo­za ra­su­tog te­re­ta po­put ži­ta, ug­lje­na ili že­ljez­ne ru­da­če os­la­bio je od svog vr­hun­ca sre­di­nom 2010. za 85 pos­to. Tre­nut­na mu je vri­jed­nost 315 bo­do­va. U stu­de­nom proš­le go­di­ne za­ro­nio je is­pod ra­zi­ne od 500 bo­do­va, po pr­vi pu­ta u svo­joj po­vi­jes­ti. Ni­ska ra­zi­na BDIa tu­ma­či se kao po­ka­za­telj us­po­ra­va­nja tr­go­vi­ne.

RE­UTERS

Na zna­tan pad svjet­ske tr­go­vi­ne uka­zu­je ni­kad ni­ža ra­zi­na Bal­tic Dry In­dexa od sve­ga 315 bo­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.