U Sr­bi­ji na­bu­ja­lo kri­jum­ča­re­nje go­ri­va

Ma­sov­na po­ja­va Go­ri­vo jef­ti­ni­je u BiH i Ma­ke­do­ni­ji, ušte­da po sprem­ni­ku go­ri­va i do 25 eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Una­toč pa­du ci­je­na naf­te i de­ri­va­ta na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, ci­je­ne go­ri­va u Sr­bi­ji i da­lje su iz­nad pro­sje­ka u re­gi­ji, a sve su učes­ta­li­je vi­jes­ti o kri­jum­ča­re­nju, po­gla­vi­to u po­gra­nič­nim kra­je­vi­ma s Ma­ke­do­ni­jom i BiH, gdje je je go­ri­vo naj­jef­ti­ni­je.

Zbog ni­ske ci­je­ne naf­te pa­da­ju i ci­je­ne de­ri­va­ta u Sr­bi­ji, ali ne to­li­ko ko­li­ko kod su­sje­da, a naj­jef­ti­ni­je je u Ma­ke­do­ni­ji i Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, pa Udru­ga naf­t­nih kom­pa­ni­ja upo­zo­ra­va na sma­nje­nje pro­da­je i kri­jum­ča­re­nje go­ri­va u mjes­ti­ma ko­ja su i do 100 ki­lo­me­ta­ra uda­lje­na od gra­ni­ce. Mno­gi vo­za­či iz po­drinj­skog kra­ja na za­pa­du Sr­bi­je odav­no go­ri­vo to­če na cr­p­ka­ma u BiH, što je u pos­ta­lo sve ma­sov­ni­je jer se, ovis­no o vr­sti go­ri­va, po jed­nom sprem­ni­ku ušte­di 20 do 25 eura.

Kon­tro­la je po­ja­ča­na, pre­ko gra­ni­ce go­ri­vo mo­že sa­mo u ori­gi­na­lan sprem­nik auto­mo­bi­la, a pre­ma iz­vješ­ću Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je ( RTS), tr­žiš­na in­s­pek­ci­ja već ima do­ja­ve o ile­gal­noj prodaji de­ri­va­ta u kan­ta­ma i iz pro­ši­re­nih sprem­ni­ka na vo­zi­li­ma. In­s­pek­to­ri su, da bi spi­je­či­li kri­jum­ča­re­nje, s ca­ri­nom i po­li­ci­jom do­go­vo­ri­li evi­den­ti­ra­nje vo­zi­la ko­ja čes­to pre­la­ze gra­ni­cu s Ma­ke­do­ni­jom i BiH.

Broj­ni vo­za­či po­teg­nu i 100 km do jef­ti­ni­jih cr­p­ki

HR­VO­JE JELAVIĆ/

PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.