Yahoo po­kre­nuo pro­ces pro­da­je in­ter­net­skog biz­ni­sa

Ak­ti­vis­tič­ki di­oni­ča­ri us­pje­li u svom na­umu pre­obli­ko­va­nja kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Pre­ma na­vo­di­ma Blo­om­ber­ga, in­te­res za pre­uzi­ma­nje pos­lo­va­nja po­ka­za­li su Ve­ri­zon i AT&T te dva inves­ti­cij­ska fon­da

Yahoo od po­ne­djelj­ka za­po­či­nje s pro­ce­som pro­da­je os­nov­nog, in­ter­net­skog pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je. Na­ve­de­ni je po­tez re­zul­tat po­ve­ća­nih pri­ti­sa­ka ak­ti­vis­tič­kih di­oni­ča­ra na izvršnu di­rek­to­ri­cu Ma­ri­ssu Mayer da pro­da te­melj­no pos­lo­va­nje Ya­ho­oa, a ne da ga iz­dvo­ji iz kom­pa­ni­je ka­ko je pla­ni­ra­la.

Mayer ni­je us­pje­la

Blo­om­berg kao po­ten­ci­jal­ne kup­ce na­vo­di te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske di­vo­ve Ve­ri­zon i AT&T, kao i inves­ti­cij­ske fon­do­ve Ba­in Ca­pi­tal, KKR i TPG. Pret­pos­tav­lja se će do pr­vih kon­kret­nih po­nu­da Yahoo pri­če­ka­ti još ba­rem mje­sec da­na.

Mayer se vi­še od tri go­di­ne tru­di­la da Yahoo fo­ku­si­ra na mo­bil­ne apli­ka­ci­je te je po­ku­ša­va­la po­ve­ća­ti pri­ho­de od ogla­ša­va­nja. Od­lu­ka o prodaji te­melj­nog pos­lo­va­nja doš­la je na­kon što je kom­pa­ni­ja odus­ta­la od svo­jih pla­no­va o iz­dva­ja­nju udje­la u Ali­ba­bi po­seb­nu kom­pa­ni­ju. “Odva­ja­nje na­šeg udje­la u Ali­ba­bi od ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja neo­p­hod­no je za mak­si­mi­zi­ra­nje vri­jed­nos­ti za na­še di­oni­ča­re”, po­ru­či­la je Mayer u pe­tak.

Di­oni­ča­ri su se iz­dva­ja­nju, iz­me­đu os­ta­log, pro­ti­vi­li i jer je ri­ječ o pro­ce­su ko­ji bi mo­gao po­tra­ja­ti i do go­di­ne da­na. Nji­ho­vo in­zis­ti­ra­nje na prodaji te hit­noj pro­mje­ni te­melj­nog pos­lo­va­nja i onog ve­za­nog za pre­tra­ži­va­nje i ogla­ša­va­nje re­zul­tat je tr­žiš­ne do­mi­na­ci­je Fa­ce­bo­oka i Go­oglea u sek­to­ru ogla­ša­va­nja.

Naj­no­vi­joj od­lu­ci Ya­ho­oa pret­ho­di­lo je tur­bu­lent­no raz­dob­lje u pos­lo­va­nju obi­lje­že­no ot­pu­šta­nji­ma, za­tva­ra­nji­ma di­je­la pos­lov­nih je­di­ni­ca te ko­le­ba­nji­ma vri­jed­nos­ti di­oni­ca. La­ni je di­oni­ca pa­la 34 pos­to, a ove go­di­ne do­dat­nih 10 pos­to. Za us­po­red­bu, in­deks S&P 500 ove je go­di­ne iz­gu­bio pre­ko šest pos­to vri­jed­nos­ti.

Opo­ra­vak di­oni­ce

No, naj­a­va sas­tav­lja­nja po­vje­rens­tva ko­je će se ba­vi­ti pro­da­jom pos­lo­va­nja te kon­zul­ti­ra­nja sa struč­nja­ci­ma i inves­ti­cij­skim ban­ka­ma po­put Gol­d­man Sac­h­sa, JP Mor­ga­na i dru­gih, u pe­tak je bla­go opo­ra­vi­la vri­jed­nost di­oni­ce ko­ja je na­kon za­klju­če­nja tr­go­va­nja vri­je­di­la 30,03 do­la­ra.

Ti­me je vri­jed­nost tvrt­ke do­seg­nu­la 28 mi­li­jar­di do­la­ra. Hed­ge fond Star­bo­ard Va­lue, ko­ji po­sje­du­je oko 0,75 pos­to udje­la u Ya­ho­ou, od­bio je ko­men­ti­ra­ti na­pi­se, iako su po­čet­kom si­ječ­nja za­pri­je­ti­li pro­vo­đe­njem pro­mje­na unu­tar Upra­ve uko­li­ko di­oni­ca Ya­ho­oa nas­ta­vi gu­bi­ti na ci­je­ni.

Iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Ma­ri­ssa Mayer po­pus­ti­la je pri­ti­sku

RE­UTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.