Lon­don­ski gra­do­na­čel­nik sru­šio fun­tu

Pro­mje­na ta­bo­ra Utje­caj­ni Boris Joh­n­son od sa­da po­du­pi­re kam­pa­nju za iz­la­zak iz EU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - tp

Bri­tan­ska fun­ta snaž­no je po­to­nu­la u po­ne­dje­ljak na­kon što je lon­don­ski gra­do­na­čel­nik iz­ja­vio da će od sa­da po­du­pi­ra­ti kam­pa­nju za iz­la­zak Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva iz Eu­rop­ske uni­je. U pri­je­pod­nev­nom tr­go­va­nju fun­ta je iz­gu­bi­la 1,7 pos­to vri­jed­nos­ti pre­ma do­la­ru, a vi­še od je­dan pos­to pre­ma eu­ru. Pre­ma miš­lje­nju valutnog struč­nja­ka Ki­ta Juc­ke­sa iz fran­cu­ske ban­ke So­ciété Généra­le, te­čaj fun­te pre­ma do­la­ru i eu­ru na­la­zi se na sa­mom ru­bu či­jim pre­lau skom je za oče­ki­va­ti da će se trend slab­lje­nja nas­ta­vi­ti. Od po­čet­ka ove go­di­ne fun­ta je iz­gu­bi­la tri pos­to svo­je vri­jed­nos­ti či­me bri­tan­ska va­lu­ta dr­ži ti­tu­lu naj­ve­ćeg ovo­go­diš­njeg gu­bit­ni­ka me­đu vo­de­ćim svjet­skim valutama.

Ras­pro­da­ju fun­te u po­ne­dje­ljak po­tak­nu­la je pro­mje­na sta­va u jav­nos­ti utje­caj­nog lon­don­skog gra­do­na­čel­ni­ka Bo­ri­sa Joh­n­so­na. Gra­do­na­čel­nik je me­di­ji­ma iz­ja­vio ka­ko pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron ti­je­kom vi­ken­da u Bruxel­le­su ni­je do­go­vo­rio ni­kak­vu fun­da­men­tal­nu re­for­mu bri­tan­skog sta­tu­sa u Eu­rop­skoj uni­ji. Sto­ga je naj­a­vio da će po­du­pi­ra­ti za­go­vor­ni­ke “Brexi­ta” što ana­li­ti­ča­ri tu­ma­če zna­čaj­nim poticajem za tu sku­pi­nu s ob­zi­rom na Joh­n­so­no­vu po­pu­lar­nost u jav­nos­ti.

Pod­sje­ti­mo, pre­mi­jer Ca­me­ron naj­a­vio je da će se re­fe­ren­dum o os­tan­ku Bri­ta­ni­je u EU odr­ža­ti 23. lip­nja. U Bruxel­le­su tvr­de ka­ko “ne­ma­ju plan B” ako bri­tan­ski bi­ra­či iz­gla­sa­ju iz­la­zak.

RE­UTERS

Boris Joh­n­son

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.