OD AP­PLEA PO­DAT­KE

OBI­TE­LJI ŽR­TA­VA TRA­ŽE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - am­fg

Obi­te­lji žr­ta­va iz na­pa­da u San Ber­nar­di­nu iz pro­sin­ca 2015. prav­nim će se pu­tem uklju­či­ti u spor iz­me­đu ame­rič­kog pra­vo­su­đa ko­je od Ap­plea tra­ži pris­tup po­da­ci­ma s mo­bi­te­la jed­nog od na­pa­da­ča i Ap­plea ko­ji taj zah­tjev od­bi­ja, ek­s­klu­ziv­no doz­na­je Re­uters. Obi­te­lji zas­tu­pa Step­hen Lar­son, biv­ši sa­vez­ni su­dac, ko­ji na­gla­ša­va da obi­te­lji na to ima­ju pra­vo jer su nji­ho­vi in­te­re­si iz­nad sa­me is­tra­ge. Uklju­či­va­nje obi­te­lji žr­ta­va u pred­met spo­ra za dr­ža­vu zna­či i do­bi­va­nje snaž­nog sa­vez­ni­ka u bor­bi pro­tiv Ap­plea. Di­rek­tor FBI-a, Ja­mes Co­mey, u ne­dje­lju je obja­vio pi­smo u ko­jem je ka­zao da svr­ha in­zis­ti­ra­nja na po­da­ci­ma ni­je kre­ira­nje prav­nog pre­se­da­na već prav­da za žr­tve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.